Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Reklama
Nabór od 08.02.2019 do 28.02.2019 14:30
Urząd Miasta Gdyni - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 183,758 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety, Rodzina
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

Rodzaj i termin realizacji zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

a) do 47 252,50 PLN w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.b) do 63 003,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.c) do 63 003,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.d) do 10 500,00 PLN w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.

2. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

3. Dotacja przekazywana będzie na wskazany rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy, w transzach, w ilości wynikającej z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

Warunki realizacji zadania

Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.

I. Wsparcia rodzin w nabywaniu kompetencji do samodzielnego rozwiązywania zaistniałych problemów życiowych poprzez animowanie działań na rzecz osób i rodzin o charakterze edukacyjnym, doradczym, informacyjnym oraz działań o charakterze sieciującym, mającym na celu zwiększenie dostępu rodzin do funkcjonujących ofert w mieście, w szczególności:

a) animowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, w tym prowadzenie aktywnych form treningu w zakresie opieki nad niemowlęciem i dzieckiem starszym,b) zapewnienie dostępu do zajęć stymulujących wszechstronny rozwój oraz dających szansę na kompensację zaistniałych deficytów dla dzieci w wieku szkolnym w oparciu o dostępne formy wsparcia w mieście,c) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia integracji rodzin, w tym umiejętności konstruktywnego spędzania czasu rodziców wspólnie z dziećmi, poprzez: organizowanie spotkań okolicznościowych, zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, w ramach działań miasta,d) motywowanie i kierowanie uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu i środków zmieniających świadomość (oraz członków rodzin) do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie zaistniałego problemu w oparciu o dostępne w mieście oferty pomocy,e) podejmowanie ścisłej kooperacji z funkcjonującymi, wyspecjalizowanymi podmiotami działającymi w mieście w zakresie wspierania rodzin w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych,

f) prowadzenie form edukacyjnych dla matek i ojców w zakresie metod planowania rodziny.

II. Zaspokajania potrzeb materialnych, polegająca na: a) pomocy w zarządzaniu budżetem domowym i interwencyjnym wsparciu rzeczowym,b ) w miarę możliwości dofinansowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci lub wyjazdu rodzinnego, lub podejmowanie działań zwiększających dostęp rodzin do tego typu ofert.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.)

Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.

Reklama