Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego

Reklama
Nabór od 07.02.2019 do 08.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

1) Cel zadania: podniesienie efektywności i jakości całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej w placówkach wsparcia dziennego z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

2) Warunki realizacji zadania:

 • Wyjazdy będą zrealizowane w okresie: 1 lipiec - 31 sierpień 2019 roku,
 • oferent zapewnia uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek zgodnie ze zdrowym stylem życia,
 • oferent podczas wyjazdu zrealizuje program profilaktyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych spełniający standardy programów profilaktycznych zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2019 (Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r.), będący elementem kontynuacji całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego. Program powinien być prowadzony przez psychologa/ pedagoga 4 razy w tygodniu z każdą grupą przez godzinę każdorazowo. Program powinien realizować następujący cel:
  • usprawnienie funkcjonowania psychospołecznego dzieci w grupie,
  • nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, presją grupy,
  • zajęcia integracyjne,
  • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
  • przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników chroniących.
 • Program powinien być dostosowany do wieku rozwojowego i psychospołecznego uczestników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie profilaktyki i sprawdzonych strategii i metod oddziaływania, przy użyciu aktywizujących metod pracy (np. burza mózgów, odwoływanie się do doświadczeń, dyskusje, odgrywanie ról),
 • warunki organizacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • czas trwania wyjazdu dla jednej grupy – co najmniej 12 dni,
 • oferent zapewnia wyżywienie dla uczestników w formie 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia,
 • uczestnicy kolonii nie ponoszą żadnych kosztów podczas pobytu i podróży,
 • dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wyjazdowych formach wypoczynku wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych,
 • wyjazdy będą zorganizowane wyłącznie w miesiącu, w którym przewidziana jest przerwa w prowadzeniu placówki określona w umowie.

3) Adresaci: dzieci i młodzież z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy korzystającyz placówek wsparcia dziennego.

4) Wymagania dotyczące realizacji zadania:

 • Kadra: wykształcenie i liczba kadry musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • ubezpieczenie adresatów zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu na turnusie kolonijnym,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć i harmonogramu zajęć,
 • w przypadku, gdy oferent nie prowadzi placówki wsparcia dziennego na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, wymagane jest porozumienie o współpracy z organizacją prowadzącą placówkę,
 • oferent zobowiązany jest dostarczyć dokładną informację o terminie i miejscu wyjazdu oraz potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, (do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu kolonijnego,
 • oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt programu profilaktycznego,o którym mowa w pkt 2 lit c. W przypadku gdy oferent nie prowadzi placówki wsparcia dziennego na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, wymagane jest zatwierdzenie projektu programu przez kierownika placówki.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.03.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama