Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD

Reklama
Nabór od 07.02.2019 do 01.03.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

1) Cel zadania: zapewnienie dzieciom i młodzieży w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy - w szczególności w placówkach wsparcia dziennego warunków
do zrównoważonego rozwoju lub/oraz ułatwionego dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego.

2) Zakres realizacji zadania:

3) Zajęcia powinny stanowić element systematycznej udokumentowanej pracy z dziećmi i młodzieżą.

4) Adresaci: dzieci i młodzież w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożona demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem objęta działaniami profilaktycznymi lub socjoterapeutycznymi z obszarów o koncentracji problemów społecznych określonych w załączniku do uchwały nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.

5) Wymagania dotyczące realizacji zadania:

  • kadra merytoryczna: trener, instruktor, nauczyciel lub wychowawca posiadający potwierdzone dokumentami kwalifikacje, przy czym co najmniej jeden prowadzący zajęcia winien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki;
  • dobór zajęć zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci i młodzieży;
  • przeprowadzenie naboru uczestników – przedstawienie w ofercie trybu i zasad naboru adresatów do uczestnictwa w programie;
  • bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć, zawierającego listy obecności lub list obecności uczestników oraz ich udostępnianie na żądanie zlecającego realizację zadania;
  • uzyskanie od rodziców lub opiekunów prawnych adresatów zgody na ich uczestnictwo w programie (zajęciach).

Zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej.

zajęcia turystyczne i rekreacyjne organizowane w formie aktywnego wypoczynku, w czasie pozalekcyjnym i w dni wolne od nauki, prowadzone nieodpłatnie dla adresatów w szczególności w takich formach, jak rajdy, wycieczki, obozy i spływy.

zajęcia rozwijające zainteresowania własne dzieci i młodzieży, takie jak koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe prowadzone nieodpłatnie, w formie zajęć grupowych przez nauczyciela, instruktora lub wychowawcę w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub innych placówkach edukacyjno-kulturalnych oraz organizacjach pozarządowych;

różnorodne zajęcia sportowe, realizowane w obiektach sportowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane na terenie szkół i placówek systemu oświaty oraz placówek wsparcia dziennego, nieodpłatne dla adresatów, prowadzone przez trenera lub instruktora;

Reklama