Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim

Reklama
Nabór od 07.02.2019 do 28.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje od 450 tys. do 500 tys. PLN
Dzieci
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 21/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim .

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim na przeprowadzenie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zmierzających do upowszechnienia aktywności fizycznej oraz nabycia podstawowych umiejętności pływania.

2. Zajęcia nauki pływania muszą spełniać następujące warunki: zajęcia sportowe dla uczniów muszą być realizowane w terminie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. Zajęcia powinny odbywać się na krytych pływalniach, powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnicy zajęć powinni także zostać zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Oczekiwana jest realizacja projektu na terenie minimum 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego,w szczególności nie posiadających własnych pływalni lub posiadających pływalniew znacznej odległości od szkoły, oraz objęcie wsparciem minimum 3000 uczniów.

3.Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może być wyższa, niż:

100 zł jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć,

180 zł w przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć.

  1. W projekcie nie przewiduje się pobierania opłat od uczestniczących w zajęciach uczniów.

  2. Wybrany w konkursie podmiot będzie pełnił funkcję tzw. operatora wojewódzkiego. Podmiot ten, stosownie do swojego doświadczenia i potencjału, będzie odpowiadał za wdrożenie na poziomie regionalnym ogólnopolskiego programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i samorządami lokalnymi województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2019 nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości zadania, z uwzględnieniem ust. 4.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.30

oraz potwierdzenia złożenia oferty[1] z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Sportu i Kultury Fizycznej

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (Punkt Informacyjno-Podawczy - parter)

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce Generator ofert „witkac” 2019).

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Na konkurs nr 21/2019 uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana[1], jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.

[1] Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo zadanie.

Reklama