Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs POWER: Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury...

Reklama
Konkurs POWER: Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej
Nabór od 28.02.2019 do 22.03.2019 12:00
Ministerstwo Sprawiedliwości
Łączny budżet 1,67 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pn. „Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego opracowanie i realizację oferty szkoleniowej dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej w zakresie podstawowych i specjalistycznych kompetencji informatycznych oraz w zakresie zarządzania projektami i pracy w zespole projektowym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych.

W ramach konkursu mają zostać przeprowadzone badania kompetencji i potrzeb szkoleniowych grupy docelowej, a następnie opracowane programy szkoleń z zakresu e-kompetencji, zarządzania projektami i współpracy w zespole projektowym. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia, w tym szkolenia certyfikowane, dla łącznie co najmniej 495 osób.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER nr 2 Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 1 670 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 28 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. (do godz. 12:00).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15.05.2019 roku

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl , faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Po ogłoszeniu konkursu IOK planuje organizację spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,14532,ogloszenie-o-konkursie-nr.html

Miejsce i termin spotkania:

Sala nr 615 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Termin spotkania: 25 lutego 2019 r., godz. 10.00-14.00

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: aneta.utkowska@ms.gov.pl lub szkoleniapower@ms.gov.pl

Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Reklama