Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 01.03.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 48 mln PLN
Od 50% do 70% dofinansowania
Dotacje do 70 PLN
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”.

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), jest budowa ogólnodostępnych,
wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:
1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury
fizycznej;
2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:
1. wariant podstawowy;
2. wariant rozszerzony

 • stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.
  Wariant podstawowy obejmuje:
  • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń1) oraz
  • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp.,
  zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).
  Wariant rozszerzony obejmuje:
  • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń1) oraz
  • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz
  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym2 (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem3.

Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm,
a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 _Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz _PN-EN 1177:2009 _Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadk_u.
Nie przewiduje się dofinansowania zadania inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego powstanie infrastruktura z nawierzchnią z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.

W okresie trwałości zadania inwestycyjnego (7 lat licząc od terminu zakończenia zadania inwestycyjnego) wnioskodawca zobowiązany jest:
1. utrzymać funkcje sportowo-rekreacyjne obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, a także bez zgody Ministra nie wynajmować i nie wydzierżawiać tego obiektu w sposób ograniczający jego funkcjonalność sportowo-rekreacyjną;
2. nie zbywać i bez zgody Ministra nie obciążać obiektu, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający korzystanie z niego w celach sportoworekreacyjnych;
3. zapewnić, aby obiekt, którego dotyczy zadanie inwestycyjne, miał charakter ogólnodostępny i aby dostęp do niego był nieodpłatny. Jakiekolwiek odstępstwa dotyczące udostępniania i nieodpłatnego dostępu możliwe są jedynie ze szczególnie uzasadnionych względów, o czym wnioskodawca jest zobowiązany poinformować Ministerstwo.
Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki lub wiaty rowerowe.
Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system
elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/.
Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

1 Dopuszcza się montaż kilku urządzeń na jednej konstrukcji.
2 Za urządzenia sprawnościowe uważa się urządzenia sprzyjające aktywności fizycznej i rozwojowi siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi u dzieci. Przez urządzenie rozumie się stanowisko, składające się z konstrukcji wraz z zamontowanym/mi na niej elementem sprawnościowymi/elementami sprawnościowymi.
3 Możliwe jest wykorzystanie istniejącego ogrodzenia terenu.

Reklama