Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty wrocławian

Reklama
Nabór od 07.02.2019 do 28.02.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty wrocławian.

Zadanie polega na prowadzeniu pozaszkolnych działań edukacyjnych dla różnych grup mieszkańców Wrocławia, takich jak:

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących kompetencje osób pracujących z dziećmi
  i młodzieżą, w tym m.in. rodziców, opiekunów, liderów społecznych w zakresie: przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (w tym m.in. bullyingowi, cyberbullyingowi), przeciwdziałania mowie nienawiści oraz zagrożeń związanych z grupami skrajnymi stosującymi mowę nienawiści i przemoc.
 2. Specjalistyczne wsparcie konsultacyjne w ww. zakresie, w tym merytoryczne i metodyczne.
 3. Podnoszenie kompetencji międzykulturowych wspierających procesy integracyjne i adaptacyjne obcokrajowców, w szczególności w zakresie przybliżania kultury lokalnej oraz znajomości prawa
  i zasad współżycia społecznego wrocławskiej wspólnoty.
 4. Prowadzenie działań o charakterze integracyjnym i działań edukacyjnych budujących
  i wzmacniających tożsamość wrocławian, otwartość na inność, kształtujących pozytywne relacje międzykulturowe i ułatwiających dialog międzykulturowy i wspierających procesy adaptacyjno-integracyjne w środowisku lokalnym, m.in. w parafiach, domach kultury, bibliotekach, kawiarniach, na uczelniach i w innych miejscach publicznych.
 5. Prowadzenie działań z zakresu edukacji patriotycznej w dialogu, szacunku, otwartości i solidarności wobec różnych narodów, kultur, języków i religii.
 6. Organizację szkoleń i warsztatów oraz innych projektów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi komunikacyjnych, w tym nowoczesnych narzędzi internetowych, mediów społecznościowych mających na celu rozwój dialogu międzykulturowego, przeciwdziałanie mowie nienawiści, zwiększanie świadomości prawnej w zakresie przemocy motywowanej uprzedzeniami
  i kształtowanie postawy sprzeciwu wobec niej.
 7. Organizacja spotkań, debat, forum oraz innych projektów społecznych mających na celu rozwój dialogu międzykulturowego i przeciwdziałanie mowie nienawiści w środowiskach lokalnych.

Prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i integracyjnych na rzecz zachowania kulturowej tożsamości narodowej i etnicznej mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich aktywności w życiu społecznym Miasta.

Reklama