Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 27.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Prezydent Miasta Radomia ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących, propagowanie skutecznej metody jaką jest ich sterylizacja/kastracja oraz czasowe dokarmianie tych zwierząt".

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego pn. ,,Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących, propagowanie skutecznej metody jaką jest ich sterylizacja/kastracja oraz czasowe dokarmianie tych zwierząt’’ wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Radomia w terminie od dnia 8.03.2019 r. do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie. Realizacja zadania rozpoczyna się dopiero po podpisaniu umowy.

 1. Realizacja zadania przez Wykonawcę polegać będzie, w zakresie:

1) zmniejszenia niekontrolowanego rozmnażania się kotów wolno żyjących odbywać się będzie poprzez:

 1. odławianie i dostarczanie kotów do zakładu weterynaryjnego (odławiać i dostarczać koty do zakładu weterynaryjnego może opiekun lub karmiciel wolno żyjących kotów),
 2. ocenę ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia - badanie kliniczne i klasyfikacja do znieczulenia,
 3. przeprowadzenie zabiegu sterylizacji lub kastracji w zakładzie weterynaryjnym (świadczenie usług weterynaryjnych odbywać się winno w zakładzie weterynaryjnym dla zwierząt zlokalizowanym na terenie Gminy Miasta Radomia, któremu Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu konkursowym zleci wykonanie przedmiotowych zabiegów),
 4. odpchlenie oraz odrobaczenie i ewentualne wykonanie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych w przypadku istotnych zaniedbań w tym zakresie;
 5. zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej po zabiegu (utrzymanie zwierzęcia po zabiegu w okresie minimum 4 dni w przypadku kotek oraz minimum 1 dnia w przypadku kocurów lub dłużej - w zależności od stanu zwierzęcia). Kondycja i stan zwierzęcia po zabiegu musi umożliwiać mu przeżycie na wolności bez dodatkowej pomocy i opieki ze strony człowieka,
 6. dokonanie oznakowania zwierzęcia w trakcie zabiegu sterylizacji lub kastracji pod narkozą poprzez poziome niewielkie nacięcie górnej krawędzi lewej małżowiny usznej,
 7. odebranie zwierzęcia po wykonaniu zabiegu z lecznicy i wypuszczenie go w dotychczasowym miejscu jego bytowania (odebrać zwierzę z zakładu weterynaryjnego może opiekun lub karmiciel wolno żyjących kotów).

2) propagowanie skutecznej metody jaką jest sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących poprzez:

 1. działania dotyczące promowania skutecznej metody jaką jest sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących, jak również właściwego postępowania w stosunku do kotów wolno żyjących, obejmujące jak największą liczbę mieszkańców miasta Radomia (dorośli, młodzież i dzieci),
 2. rozpropagowanie materiałów (np. plakaty, ulotki, itp.) dotyczących propagowania sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących i właściwego postępowania w stosunku do tych zwierząt na terenie miasta Radomia nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zadania określonego w umowie oraz dostarczenie po minimum 1 egzemplarzu tych materiałów do Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 3 piętro, pokój 339.

3) dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez:

 1. zakup karmy,
 2. wydanie karmy opiekunom/karmicielom wolno żyjących kotów (dokarmianie winno odbywać się w okresie jesienno-zimowym). Oferent realizujący zadanie określi warunki wydawania karmy oraz dokona rejestracji osób, które otrzymają karmę i ilości przekazanej karmy.

Nie dopuszcza się w ramach zadania zakupu akcesoriów do wyłapywania kotów oraz akcesoriów do ich przetrzymywania.

 1. Przy realizacji zadania podmiot/y je realizujące powinny współpracować z osobami, które na co dzień opiekują się wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Miasta Radomia, a także zarządcami i administratorami nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych, na których koty bytują.
 2. Podmiot/y, które będą realizowały niniejsze zadanie winny poinformować mieszkańców miasta Radomia o terminie i miejscu rozpoczęcia akcji sterylizacji/kastracji oraz dokarmiania kotów wolno żyjących oraz że jest ono finansowane przez Gminę Miasta Radomia. Informacje powyższe winny być zamieszczone przez podmiot/y realizujące zadanie na swojej stronie internetowej lub w innych ogólnie dostępnych środkach masowego przekazu.
 3. Podmiot/y składające ofertę na realizację zadania winny wykazać gotowość do jego realizacji poprzez przedłożenie wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego wolę współpracy przez zakład weterynaryjny posiadający zasoby rzeczowei osobowe zapewniające poprawne wykonanie zadania w zakresie określonym
  w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 lit. b-f.
Reklama