Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2019

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 28.02.2019 15:00
Gmina Konstancin-Jeziorna
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4) lub telefonicznie pod nr 22 484 24 46.
Łączny budżet 211 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej i kultury. Nabór projektów trwa do 28 lutego, do godz. 15.00.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ma formę wsparcia realizacji zadań z zakresu:

  • kultury fizycznej;
  • turystyki;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • integracji społecznej;
  • ochrony środowiska.

Jakie zadania?

Dotację można otrzymać na organizację m.in.: nauki pływania i samoobrony dla seniorów; rajdów pieszych, rowerowych, gier terenowych; różnych przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych oraz spotkań czy pikników integracyjnych. Łącznie to blisko 30 zadań, na realizację których samorząd zamierza przeznaczyć 211 tys. zł. Poniżej do pobrania ogłoszenie zawierające szczegółowy wykaz zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r., do godz. 15.00.

Warto wiedzieć

Podmioty składające ofertę zobowiązane są do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. Ale uwaga! W tym roku, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wsłuchując się w sugestie organizacji pozarządowych, zrezygnował z obligatoryjnego wymogu wkładu tzw. „środków finansowych własnych oferenta i środków finansowych pochodzących z innych źródeł” na poziomie minimum 5 proc. (szczegóły w ogłoszeniu).

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Reklama