Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozwój inicjatyw edukacyjnych i budowa społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 05.02.2019 do 26.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Edukacji i Sportu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku.

Rodzaj zadania:

Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych.

Na realizację ww. zadania przeznacza się w 2019 r. środki w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania:

Zadanie powinno być realizowane w 2019 r.

(Wskazując termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zadanie obejmuje organizację wydarzenia trwającego krótko – 1-2 dni (np.: festyn, koncert, wystawa).

W terminie realizacji zadania nie uwzględniamy czasu na sporządzenie końcowego sprawozdania – zgodnie z obowiązującym prawem jest to 30 dni po zakończeniu realizacji zadania).

Szczegółowe informacje/warunki dotyczące realizacji zadania:

a) Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

b) Oferent ubiegający się o dotację winien wykazać się:

  • przygotowaniem merytorycznym,

  • posiadaniem bazy lokalowej wyposażonej w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zadania,

  • posiadaniem lub zagwarantowaniem zatrudnienia wykwalifikowanej kadry specjalistycznej.

c) Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

d) W ramach przedmiotowego konkursu każdy oferent może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, o rozpatrzeniu decydować będzie kolejność
ich złożenia w generatorze Witkac.pl.

e) Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się:

  • wycenionego wkładu osobowego,

  • wycenionego wkładu rzeczowego,

  • sponsoringu rzeczowego,

  • środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Reklama