Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Upowszechnianie sportu dla osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 05.02.2019 do 25.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Biuro Sportu i Turystyki
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Niepełnosprawni
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Rodzaj zadania: Upowszechnianie sportu dla osób niepełnosprawnych

1. Celem realizacji zadania jest upowszechnianie i rozwój sportu wśród osób niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie szkolenia sportowego, w tym organizacja i udział w zawodach sportowych mających na celu osiągniecie jak najwyższych wyników sportowych. W punkcie IV.6 oferty, przy opisie planowanego współzawodnictwa należy określić rangę zawodów.

2. Dotacja na realizację ww. zadania może być przeznaczona na: realizację programów szkolenia sportowego w tym na: zakup sprzętu i wyposażenia sportowego (do 10% kwoty dotacji), pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, finansowanie kadry szkoleniowej (do 60% kwoty dotacji).

3. Trenerzy pobierający stypendium z Gminy Miasta Radomia nie mogą być finansowani z dotacji w ramach składanej oferty jako osoby prowadzący szkolenie.

4. W ramach zadania oferent może złożyć max 1 ofertę.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r. wynosi 70.000 zł.
W 2018 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 43.000 zł.

5. Termin realizacji od 01 marca do 31 grudnia 2019 r. nie wcześniej niż od podpisania umowy.

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Reklama