Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 05.02.2019 do 25.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,75 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 4 tys. do 600 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej i sportu.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2019 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach ministerialnego „Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2019 roku”.

2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 22/2019 na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 4 000,00 zł.

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które
spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 25 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2019 nie może przekroczyć w 2019 r. 90% całkowitej wartości zadania. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 25 lutego 2019 r. do godz. 15.30 oraz potwierdzenia złożenia oferty[1] z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione w terminie do 25 lutego 2019 r.

pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (Punkt Informacyjno-Podawczy - parter)

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 25.02.2019 r.).

[1] przez „potwierdzenie złożenia oferty” rozumie się potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane z systemu (witkac) i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
W wyjątkowych sytuacjach oferta wygenerowana z systemu (witkac) - podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, będzie mogła być uznana za potwierdzenie złożenia oferty.
W takim przypadku komórka organizacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zobligować Oferenta do złożenia stosownego wyjaśnienia w ww. zakresie.

Reklama