Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 22.02.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Oświaty
Łączny budżet 50,297 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 50,297 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich." (w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży") w roku 2019.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018. poz. 450 t.j.), uchwały nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr IV/40/VIII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE “Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w roku 2019.

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Zadanie: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich."

Kwota dofiansowania na całe zadanie: 50 297,00 zł.
Najważniejsze zasady przyznawania dotacji:

 1. 1. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  1. Za błąd formalny uznaje się :

a) nie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej (inaczej brak dostarczenia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” wygenerowanego w systemie Witkac.pl) ;

b) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;

c) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

d) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

e) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

f) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub - w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania - brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 254/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r.– oświadczenie o składanych załącznikach.

Wydział Oświaty dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od oceny formalnej, następujących błędów formalnych:

a) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

b) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

c) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub - w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania - brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 254/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

W przypadku nie uzupełnienia błędów formalnych w ofertach ocenionych negatywnie zostają one odrzucone. Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Ważne! Wymagane są następujące załączniki do oferty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym wymagana jest kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
  i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) – załącznik składany w formie elektronicznej (jako załącznik do oferty składanej w systemie witkac.pl) lub papierowej z wydrukowanym „Potwierdzeniem złożenia oferty”;
 2. w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej o posiadaniu osobowości prawnej - załącznik składany w formie elektronicznej (jako załącznik do oferty składanej
  w systemie witkac.pl) lub papierowej z wydrukowanym „Potwierdzeniem złożenia oferty”;
 3. w przypadku innego sposobu reprezentowania oferenta niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji wymagane jest stosowne pełnomocnictwo - załącznik składany w formie elektronicznej (jako załącznik do oferty składanej w systemie witkac.pl) lub papierowej z wydrukowanym „Potwierdzeniem złożenia oferty”;
 4. w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. spółką non-profit – wymagana jest kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – załącznik składany w formie papierowej z wydrukowanym „Potwierdzeniem złożenia oferty”.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub - w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania - należy dołączyć do oferty załącznik do zarządzenia Nr 254/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. – „Oświadczenie o składanych załącznikach”.

Termin i warunki realizacji zadania

 • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
 • Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji.
 • Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w systemie Witkac.pl, oraz przesłania do wydziału dokumentu „Potwierdzenie złożenia sprawozdania” wygenerowanego w systemie Witkac.pl .
 • Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w ofercie aktualizującej opis poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

Termin składania ofert

 • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do
  22 lutego 2019 roku do godziny 23:59;
 • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, opieczętować
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Informacji (w Holu Głównym) Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl – do dnia 27 lutego2019 roku do godziny 15:30;
 • W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania. Brak złożenia w terminie „Potwierdzenia złożenia oferty” skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru
 2. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie przekraczającym 27 marca 2019 r.
 3. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51.
  Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dofinansowanie.
 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia.
 6. Kryteria szczegółowe wyboru oferty znajdują się w załączniku pn. "Komunikat Otwartego Konkursu Ofert - ferie zimowe"
Reklama