Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadania I.1. i I.2

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 21.02.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 123,8 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 123,8 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Rodzina
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019" - zadania I.1. i I.2.

Opis dla zadania I.1. i zadania I.2. konkursu

Zadanie I.1. pod nazwą "Organizacja czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych, spotkań świątecznych, półkolonii oraz środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży." - Kwota dotacji na zadanie 108 800,00 zł.

Zadanie I.2. pod nazwą "Prowadzenie wypoczynku, warsztatów edukacyjnych, zajęć rozwijających aktywność fizyczną, spotkań integracyjnych dla rodzin, dzieci i młodzieży w ramach Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Osiedla Piątkowo" - Kwota dotacji na zadanie 15 000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Ławica, Nowe Winogrady Południe, Piątkowo, Stary Grunwald, Św. Łazarz, Świerczewo, Wilda.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, tj.: „Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.

Inne warunki realizacji zadania:

  • organizator imprezy lub konferencji odpowiedzialny jest za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu Nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP, http//bip.poznan.pl;

  • dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania;

  • oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt IV.5 oferty tj.:„Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

  • oferent odpowiedzialny za organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz 2198 z późn. zm.) art. 92a, 92c, 92d, 92f, 92i, 92j, 92k, 92l, 92p, oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. 452).

Reklama