Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 18.02.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na nr 38/2019 na zadanie: Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Zadanie ma być realizowane w budynku przy ul. Bukowskiej 27/29 i polegać na:

 1. inkubowaniu organizacji pozarządowych - czyli wspieraniu mieszkańców miasta Poznania w procesie tworzenia nowych organizacji pozarządowych, młodych organizacji oraz organizacji pozarządowych wymagających wzmocnienia:
  • celem inkubatora jest przygotowanie organizacji i grup nieformalnych do samodzielnego funkcjonowania przy założeniu, że wsparcie świadczone jest maksymalnie przez 12 miesięcy i nie dłużej niż na czas realizacji zadania tj. do 31 października 2020 roku;
  • Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są stworzenia programu inkubacji organizacji, który powinien zostać przedstawiony w punkcie IV. 6 Oferty;
  • program powinien zawierać kryteria wyboru organizacji do inkubacji. Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia w sprawozdaniu sposobu inkubowania organizacji w uwzględnieniem podjętych działań.
 2. prowadzeniu szkoleń, warsztatów, poradnictwa itp. - celem tego zadania powinien być rozwój potencjału organizacji pozarządowych i wolontariatu w Poznaniu:
  • w punkcie IV. 6.Oferty, należy przedstawić program szkoleń z podziałem na lata i miesiące (rok 2019 i 2020) z uwzględnieniem tematyki i liczby potencjalnych beneficjentów.
 3. promocji i integracji organizacji pozarządowych i wolontariatu poprzez realizację samodzielnych działań oraz włączanie się w działania Miasta Poznania:
  • wspieranie i pomoc przy organizacji spotkań i szkoleń, w tym także wsparcie przy promowaniu odbywających się inicjatyw w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;
  • promocja działań realizowanych w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;
  • Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są w punkcie IV. 6 Oferty do przedstawienia koncepcji działań promocyjno-informacyjnych oraz planu uczestnictwa w akcjach/inicjatywach Urzędu Miasta Poznania.
 4. zarządzaniu pomieszczeniami Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu:
  • zapewnienie miejsce na realizację celów społecznych w postaci miejsca i infrastruktury do pracy biurowej oraz prowadzenia spotkań i szkoleń;
  • w punkcie IV. 6. Oferty, Oferent(-ci) jest/są zobowiązani do przedstawienia koncepcji zarządzania przestrzenią i nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń.
 5. wsparciu organizacji pozarządowych w zakresie obsługi platformy witkac.pl:
  • Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są do przedstawienia w punkcie IV. 6 Oferty zakresu wsparcia w obsłudze platformy witkac.pl.
 6. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 18 lutego 2019.
 7. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, lub w kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 21 lutego 2019 roku.
 8. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.
 9. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 marca 2019 roku maksymalnie do 31 października 2020 roku.
 10. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 marca 2019 do 31 października 2020 roku.
 11. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 1 marca 2019 roku do 31 października 2020 roku.
 12. Na czas realizacji zadania, podmiotowi wyłonionemu w konkursie przysługuje prawo do korzystania z pomieszczeń w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na podstawie umowy najmu zawartej z administratorem budynku przy ul. Bukowskiej 27/29. Jeśli zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach przy ulicy Bukowskiej 27/29 Oferent(-ci) będą zobowiązani do:
  • zawarcia umowy z administratorem budynku;
  • stosowania zasady funkcjonowania określone przez administratora budynku.
 13. 90% dostępnej powierzchni pomieszczeń przy ulicy Bukowskiej 27/29 ma stanowić powierzchnię ogólnododostępną.
 14. Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są do wypełnienia w całości w punkcie IV. 5 oferty, (w tym pola „Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego”) w szczególności następujących rezultatów (z podziałem na rok 2019 i 2020):
  • liczby organizacji i grup nieformalnych, którym zostanie udzielona;
  • liczby inicjatyw dla mieszkańców, które odbędą się w pomieszczeniach Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;
  • liczby użyczeń sal będących w dyspozycji Centrum;
  • procentowego wykorzystania pomieszczeń w spotkanio-godzinach przez organizacje nie będące Operatorami.
 15. Oferent(-ci) może(-gą) zaproponować nazwę Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, która musi być zaakceptowana po wyborze oferty przez Miasto Poznań.
Reklama