Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 25.02.2019 16:00
Urząd Miejski w Łomży - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 65 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 65 tys. PLN
Dzieci
Prezydent Miasta Łomża ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2019 roku.

Prezydent Miasta Łomża na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) i uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 562/LX/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok" oraz na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2017 r., poz. 697)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2019 roku.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w składanej ofercie należy określić formę prowadzenia placówki.

Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 65.000 zł

Złożona oferta powinna zawierać:

1) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w placówce wsparcia dziennego,

2) wykaz imienny kadry wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem (imiona i nazwiska osób, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry), ze wskazaniem kierownika placówki wsparcia dziennego,

3) szkic planu pracy placówki wsparcia dziennego: dzienny, tygodniowy, obejmujący cały okres prowadzenia placówki,

4) grafik zespołu placówki wsparcia dziennego,

5) proponowane formy i metody pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, w tym zajęcia specjalistyczne określone w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6) przewidywane formy współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka,

7) przewidywane formy współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

8) statut placówki wsparcia dziennego.

Zasady przyznawania dotacji

1) Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

3) Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formę wspierania wykonania zadania publicznego. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 85 % kosztów finansowych realizacji zadania.

4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5) Prezydent Miasta Łomża zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. Uwzględniając powyższe zmiany podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania, przy wielkości procentowej udziału wkładu własnego.

6) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

7) Prezydent Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

8) Dotacja nie może zostać udzielona na:

a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

b) zadania i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych,

c) odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów,

d) finansowanie opłat stałych związanych z bieżącą działalnością.

Zadania muszą być zrealizowane w 2019 roku. W ramach przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy.

9) Prezydent Miasta Łomża zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

10) w ramach ogłoszonego konkursu mogą być wspierane tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Łomży.

11) Podmioty uprawnione mogą złożyć po jednej ofercie na realizację zadania.

12) Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta, która przedkłada Prezydentowi propozycję wyboru oferty do ostatecznej akceptacji. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym. Oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa dokonuje w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu upływu składania ofert.

13) W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz minimum trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród niebiorących udziału w konkursie, zgodnie z § 11 pkt 1 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 562/LX/18 r. Z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok"

14) Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r., do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Polna 16.

Termin i zasady składania ofert

1. Ofertę według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r. za pośrednictwem platformy www.witkac.pl.

2. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 w kopercie z opisem:

Urząd Miejski w Łomży

18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek 14

"KONKURS – Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2019 rok"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 15.30, należy przesłać (wygenerować automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej, potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry oraz plan pracy placówki wsparcia dziennego. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

3. Procedurą konkursową nie będą objęte oferty złożone po wskazanym terminie.

4. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym porozumienia partnerskie, rekomendacje i opinie o podmiocie lub o realizowanych przez niego projektach.

5. Do ofert należy dołączyć:

  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

  • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów).

Reklama