Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 22.02.2019 15:00
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego działając na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), oraz art.11 ust.2 i 3 i art.13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.), oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XLIX/382/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

1) Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej, oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia.

2) Organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym.

  • Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć w Punkcie Informacyjnym.
  • Organizacja która nie posiada konta w generatorze ofert WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.
  • Rozpatrywane będą tylko te oferty które zostaną złożone jednocześnie w generatorze i w wersji papierowej, we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

Adresaci konkursu:

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)

Termin realizacji zadania :
Konkurs obejmuje zadania krótkoterminowe i całoroczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 07 marca 2019, a kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.
Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
Zadania z dziedziny wspierania działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

  1. Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej, oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, wysokość środków przeznaczona na zadania w 2019 r. : 30 000 zł.
  2. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym , wysokość środków przeznaczona na zadania w 2019 r. : 20 000 zł.
  3. Wysokość środków w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej łącznie w 2018 r wyniosła: 73 000,00 zł
Reklama