Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 22.02.2019 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii).

1. Nazwa zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2. Cel: Przeciwdziałanie narkomanii

3. Działania: Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020:

a) realizacja programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji

b) realizacja programów profilaktyki selektywnej i wskazującej

· zajęcia informacyjno-edukacyjne, warsztaty i treningi,

· działania informacyjne,

· realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, w tym programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

c) realizacja programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej z uwzględnieniem programów skierowanych do specyficznych grup odbiorców

· sesje terapeutyczno-edukacyjne,

· sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej,

· poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i medyczne,

· zajęcia informacyjno-edukacyjne (indywidualne i grupowe),

· grupy rozwoju osobistego (treningi, warsztaty),

· grupy zapobiegania nawrotom uzależnienia,

d) Zbieranie i analiza danych statystycznych na temat reakcji instytucjonalnej na problem narkotyków i narkomanii

e) Zbieranie i analiza danych jakościowych dotyczących reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii

f) Opracowanie corocznego raportu dotyczącego problematyki narkotyków i narkomanii na terenie Miasta Opola

· zbieranie i analiza danych ilościowych i jakościowych dotyczących problematyki narkomanii na terenie miasta Opola,

· opracowanie raportu o występujących na terenie miasta Opola problemach narkomanii

4. Beneficjenci:

· dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele będący mieszkańcami Miasta Opola dla działania a),

· studenci dla działania b)

· mieszkańcy Miasta Opola dla działania dla działania c), d), e), f).

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwa Generatora ofert: www.opole.engo.org.pl.

Potwierdzenie złożenia ofert należy dostarczyć do Centrum Dialogu Obywatelskiego (CDO), pok. 1 do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00.

Dodatkowo w dniu 14.02.2019 r. w siedzibie CDO będzie pełniony dyżur konsultacyjny w godzinach 7.30 – 17.30.

Reklama