Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs POWER: Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 25.02.2019 12:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu: tel. 22 661 19 53, e-mail: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl
Łączny budżet 18,346 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWER.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. (od godz. 0:00) do dn. 25.02.2019 r. (do godz. 12:00).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • Administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy
 • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • Uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • Przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań, zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18

Reklama