Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starszymi i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorymi

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 22.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 19,501 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starszymi i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 – Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Celem zadania jest:

 • pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, starszym i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
  • zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Działania:

Prowadzenie domu pomocy społecznej, świadczącego całodobowe usługi m.in.:

 • w zakresie potrzeb bytowych,
 • opiekuńcze,
 • wspomagające.

Dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, poza usługami, o których mowa wyżej, w zakresie potrzeb edukacyjnych musi zapewnić:

 • pobieranie nauki,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Działania wspomagające mogą obejmować w szczególności: dostęp do terapii zajęciowej oraz imprez kulturalnych, umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy z korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pomocniczego ułatwiającego życie mieszkańców, organizacja pomocy psychologicznej celem pełnej akceptacji i adaptacji mieszkańca do życia w społeczności Domu, zapewnienie właściwych zajęć usprawniających i rehabilitacyjnych mieszkańców, umożliwienie mieszkańcom rozwijania własnej osobowości, poczucia wartości, indywidualnych zainteresowań itp.

Szczegółowe warunki:

Zadanie powinno być prowadzone według standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 734) oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać:

 • niezbędne warunki i co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,
 • kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami oraz w liczbie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 (Dz.U. z 2018r. poz. 734 z późn.zm.) a także przeszkolonych wolontariuszy,
 • bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania,
 • decyzję Wojewody Mazowieckiego o rejestracji stałej.

Odbiorcy zadania:

mieszkańcy m.st. Warszawy skierowani na podstawie decyzji administracyjnych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Oferent w formularzu ofertowym, poza bieżącym opisem prowadzenia domu pomocy społecznej, może zawrzeć propozycję dodatkowych działań, zaplanowanych na poszczególne lata, mających na celu podniesienie/utrzymanie standardów placówki. Działania te mogą zostać dofinansowane przez m.st. Warszawę w terminie późniejszym, pod warunkiem przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych, z przeznaczeniem na podniesienie/utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy.

W ramach ogłoszonego konkursu zakłada się utworzenie miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert będzie odbywać się w sposób etapowy:

– pierwszy etap – przyznanie środków na realizację w latach 2019-2020 zadania konkursowego „Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle somatycznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej” w formie częściowego ogłoszenia wyników konkursu,

– następne etapy – w kolejnym roku trwania umowy – w przypadku przyznania środków finansowych przez Wojewodę Mazowieckiego na podniesienie/utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy – kolejne częściowe ogłoszenia wyników konkursu.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 22.02.2019 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecała 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama