Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 23.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 400 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Rodzina
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych".

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez zorganizowanie 14 – dniowego wypoczynku letniego w 2019 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej od 8. roku życia do 18. roku życia z rodzin wielodzietnych województwa łódzkiego.

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 400.000,00 zł.
  • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 30.05.2019 r. i kończy nie później niż 31.10.2019 r.
  • Do konkursu oferent może złożyć 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;
  • Koszt obsługi zadania nie może przekraczać 5% dotacji.
  • Nabór ofert trwa do 23.02.2019 r. do godz. 24.00.
  • Do dnia 27.02.2019 r. do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8, 91-302 Łódź, podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 27.02.2019 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego). Do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niezbędnych załączników (jeśli dotyczy): a) kopię umowy lub statutu spółki, b) kopię aktualnego wyciągu z ewidencji lub rejestru innego niz KRS, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 15.05.2019 roku.
  • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.
Reklama