Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 23.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 230 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 230 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

 • prowadzenie rehabilitacji (dofinansowanie może być przyznane na zadanie, którego beneficjentami będą tylko osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych (w imprezie integracyjnej co najmniej 50 % uczestników muszą stanowić osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności).

W ramach konkursu nie będą dofinansowane następujące działania: turnusy rehabilitacyjne, obozy, wycieczki i wydawnictwa.

Ważne informacje o konkursie:

 • suma środków do rozdysponowania w konkursie: 230.000,00 zł;

 • wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 25% wnioskowanej kwoty dotacji
  (w tym wkład finansowy nie może byc mniejszy niż 15% wnioskowanej kwoty dotacji);

 • koszt obsługi zadania publicznego nie może przekraczać 10 % wnioskowanej kwoty dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze administracyjnym, finansowym, nadzorczym i kontrolnym w ramach dotacji m.in. koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania);

 • jako stawki stosowane do rozliczeń wkładu osobowego stosuje się następujący przelicznik: stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40,00 zł brutto;

 • nabór ofert trwa do dnia 23 lutego 2019 r. do godziny 24.00;

 • do dnia 27.02.2019 r. do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8, 91-302 Łódź, podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 27.02.2019 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego). Do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niezbędnych załączników (jeśli dotyczy): a) kopię umowy lub statutu spółki, b) kopię aktualnego wyciągu z ewidencji lub rejestru innego niz KRS, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 15 maja 2019 r.;

 • termin realizacji zadania: od 30 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

 • jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

 • ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Na co zwrócić uwagę:

 • należy opisać w punkcie IV.10. oferty warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty);

 • należy opisać w punkcie IV.12 oferty sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak , by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy);

 • należy opisać w punkcie IV.13. oferty zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy).

Reklama