Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty konkurs ofert - podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej

Reklama
Nabór od 31.01.2019 do 21.02.2019 15:45
Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Łukasz Witkowski (71) 722 17 05 lukasz.witkowski@powiatwroclawski.pl
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie podniesienia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i młodzieży. Wśród rodzajów zadań przewidziane jest w szczególności:

  1. Organizacja przedsięwzięć/warsztatów/kursów/szkoleń/imprez/konferencji/prelekcji mających na celu m.in.:

a. upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej praw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego i wyborczego;

b. podniesienie poziomu świadomości prawnej i upowszechnienie wśród seniorów i młodzieży wiedzy z zakresu m.in. prawa konsumentów, prawa medycznego oraz środków ochrony prawnej przed oszustwami
i wyłudzeniami (niekorzystne umowy telekomunikacyjne, dot. energii elektrycznej, tzw. „chwilówki” i „metody na wnuczka”);

c. promowanie udziału społeczności lokalnej w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej.

  1. Prowadzenie stałego lub mobilnego punktu doradztwa dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wrocławskiego, mającego na celu m.in.:

a. pomoc nowo powstałym organizacjom pozarządowym w usamodzielnieniu się;

b. pomoc organizacjom już działającym w rozwoju i doskonaleniu pracy;

c. pomoc grupom nieformalnym i inicjatywnym w działaniu i rejestracji;

d. poszerzenie roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym;

e. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych w profesjonalizacji ich pracy;

f. doskonalenie kompetencji zawodowych związanych z działaniami w organizacjach pozarządowych m.in. poprzez szkolenia, doradztwo;

g. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

  1. Prowadzenie stałego lub mobilnego punktu doradztwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, mającego na celu upowszechnianie wiedzy o m.in.:

a. możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;

b. prawach i obowiązkach obywatelskich;

c. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

d. mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;

e. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych, w procesie stanowienia prawa oraz innych formach partycypacji społecznej;

  1. Organizacja zajęć/kursów dla seniorów mających na celu zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zapobieganie ich marginalizacji, w szczególności w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii i Internetu.

  2. Organizacja imprez oraz warsztatów integrujących i aktywizujących mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i młodzieży.

Zleceniodawca otwarty jest również na inne formy zadań, które mieszczą się w powyższym zakresie.

Reklama