Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie

Reklama
Nabór od 31.01.2019 do 20.02.2019 23:59
Gmina Oborniki - Specjalista ds. Pożytku Publicznego i Wolontariatu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Burmistrz Obornik ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizowanie wypoczynku letniego - półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego a zapisanych w Programie współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. w rozdziale VI § 7 jako zadania priorytetowe.

Rodzaj zadania i wysokość środków planowanych na realizację tego zadania.

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizowanie wypoczynku letniego – półkolonie, kolonie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym.
  1. Planowana w 2019 r. dotacja wynosi 20.000,00zł (rozdz. 85412),
  2. W 2018 r. przyznano na realizację tego rodzaju zadania po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert dotacje na realizację 4 zadań w kwocie 15.000,00 zł.
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.);

Ogólne zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

Z dotacji rozliczane są koszty ponoszone od momentu zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.

Termin realizacji zadania: od daty rozstrzygnięcia konkursu, do terminu określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 15 grudnia 2019 r.

Zasady i warunki składania ofert.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w ofercie, w pkt IV.8. „Kalkulacja przewidywanych kosztów” .

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Wymagane załączniki do oferty:

oświadczenie o braku zobowiązań publiczno–prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

statut – potwierdzona zgodność z oryginałem z datą i parafowana każda ze stron statutu. Podpis potwierdzający zgodność powinien być czytelny, lub złożony z wykorzystaniem pieczęci imiennej;

w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału;

w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną;

w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji.;

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego _potwierdzenia złożenia oferty _w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300) należy składać do 20 lutego 2019 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać wydrukowane, podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 5 niniejszego rozdziału (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, nie później niż dnia 22.02.2019 r.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować takie zadanie.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert i zasady przyznawania dotacji.

 1. Konsekwencją naruszenia zasad realizacji zadania pod względem wydatkowania przekazanej dotacji może być rozwiązanie umowy i zwrot dotacji.

Kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego w tym wydatkowania przekazanej dotacji może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu w ciągu 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym było realizowane zadanie. Potwierdzeniem prawidłowo realizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.

Burmistrz Obornik, zlecając zadanie publiczne, może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300) Przedmiotowe sprawozdanie musi by zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie lub w korekcie do umowy.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. W szczególnych przypadkach akceptacja zmian przez strony umowy będzie zawierana w formie pisemnej aneksu do umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę zaproponowanych przez Zleceniobiorcę zmian, Burmistrz Obornik zastrzega możliwość odmowy podmiotowi realizującemu zadanie publiczne zawarcia aneksu i rozwiązania umowy.

Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie korekty kosztorysu przedstawionego w ofercie w przypadku przyznania kwoty innej niż wnioskowana, złożenie zaktualizowanego kosztorysu i w razie potrzeby harmonogramu realizacji zadania oraz akceptacja przez strony postanowień umowy.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 27.02.2019 r.

Postępowanie konkursowe nie przewiduje postępowania odwoławczego.

Burmistrz Obornik zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach i na stronie internetowej w zakładce dotyczącej organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Nie przewiduje się indywidualnego informowania oferentów o wynikach konkursu.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Obornik.

W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia.

Oferty niezgodne z warunkami określonymi w ustawie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Oferty spełniające wymogi, kompletne, przygotowane wg wzoru nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300) podlegać będą opiniowaniu przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok przyjętego Uchwałą Nr LVI/862/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 października 2018 r.

Informacje dodatkowe.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Obornikach – pokój 232 lub pod nr tel. 61 65 59 125
 2. Formularz oferty, oświadczenia i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego – zakładka organizacje pozarządowe, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach lub w pokoju 232 w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
 3. Informacja o podziale środków w roku 2016 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach: www.oborniki.pl

Uchwały Nr LVI/862/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Reklama