Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program “Europa dla obywateli”: Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 30.01.2019 do 01.09.2019 12:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych.

Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczna grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę.
Projekty w ramach Działania 2.3. powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:

  • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
  • gromadzenie opinii,
  • wolontariat.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:

  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
  • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.

2. Partnerzy:

  • Samorządy terytorialne/władze regionalne,
  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
  • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze,
  • Komitety i sieci miast partnerskich.

3. Partnerstwo:

  • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marcado 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosku.

Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących.

Reklama