Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Trwa nabór wniosków w Programie “Europa dla obywateli”: Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 13.12.2019 do 01.09.2020 17:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA
Łączny budżet 3,9 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. EUR
W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.

Inicjatywy zgłaszane w tym Komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych. Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna.

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych.

Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczna grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę.
Projekty w ramach Działania 2.3. powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród następujących rodzajów działań:

  • promowanie zaangażowania społecznego i solidarności,
  • gromadzenie opinii,
  • wolontariat.

Wnioskodawcy

1. Rodzaj organizacji:

  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
  • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze.

2. Partnerzy:

  • Samorządy terytorialne/władze regionalne,
  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
  • Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze,
  • Komitety i sieci miast partnerskich.

3. Partnerstwo:

  • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Miejsce prowadzenia działań

Działania muszą być prowadzone w krajach uczestniczących w programie „Europa dla obywateli”.

Czas trwania projektu

Okres kwalifikowalności: Rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosku.

Maksymalny czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów itp.) oraz liczby osób i krajów w nich uczestniczących.

Wnioski należy złożyć do godziny 17:00 – ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Zgodnie z informacją zawartą w Przewodniku po programie, wyniki zostaną opublikowane najpóźniej sześć miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

Reklama