Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działania na rzecz młodzieży w 2019 r

Reklama
Nabór od 30.01.2019 do 20.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 303/VI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.

Cele konkursu

1. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska.

2. Włączenie społeczne, podniesienie poziomu i jakości życia poprzez:

1) rozwijanie kompetencji młodych ludzi Dolnego Śląska niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy;

2) przeciwdziałanie wykluczeniu młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej;

3) rozwój wśród młodych ludzi postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim.

Uwagi:

Na pierwszej stronie oferty w punkcie I.2. Rodzaj zadania publicznego należy wpisać: „działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz numer jednego z poniższych zadań (od 1 do 5), na które składana jest oferta.

Oferent musi wykazać wkład finansowy w realizację zadania. Wkład osobowy nie stanowi wkładu finansowego.

Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do zadania publicznego – należy jedynie szczegółowo opisać wkład rzeczowy do projektu, zasady i sposób jego wykorzystania.

W ramach konkursu przewiduję się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Inicjatywy wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska – działania wspierające inicjatywy edukacyjne poszerzające wiedzę o samorządzie terytorialnym. Wzmacnianie postaw wolontariackich i wspieranie organizacji wolontariatu. Działania wspierające integrację pokoleń, rozwój współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami kombatanckimi i seniorskimi. Promocja zaangażowania młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie partycypacji wyborczej wśród młodzieży. Wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego. Projekty edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej historii regionu i Polski. Działania wspierające świadomą partycypację młodzieży w wydarzeniach kulturalnych. Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez organizację wydarzeń i przedsięwzięć sportowych.

Zadanie 2. Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy – szczególnie wspierane będą inicjatywy mające na celu rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Działania mające na celu promocję samozatrudnienia wśród młodzieży. Organizacja targów pracy, warsztatów zawodowych, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności miękkich. Inicjatywy edukacyjne z zakresu planowania kariery. Promocja edukacji pozaformalnej oraz kształcenia ustawicznego.

Zadanie 3. Wsparcie rozwoju środowiska akademickiego Wrocławia i Dolnego Śląska – przedsięwzięcia promujące tworzenie i działanie lokalnych lub regionalnych sieci i porozumień organizacji studenckich, samorządów studenckich i innych organizacji działających na rzecz integracji środowiska akademickiego. Wspieranie Inicjatyw organizacji studenckich, samorządów studenckich, studenckich kół naukowych. Upowszechnianie wiedzy o prawach studenta.

Zadanie 4. Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – oferent zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:

1) przeprowadzenie wyborów uzupełniających reprezentantów młodzieży dolnośląskiej w wieku 13 – 21 lat;

2) organizację i prowadzenie spotkań reprezentantów młodzieży;

3) wsparcie administracyjno – organizacyjne działań przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przygotowanie i organizacja uczestnictwa przedstawicieli MSWD w spotkaniach z partnerami w kraju i zagranicą;

4) organizację komunikacji między reprezentantami młodzieży a przedstawicielami władz publicznych i administracji;

5) promocję dorobku MSWD wśród młodzieży Dolnego Śląska.

Zadanie 5. Dolnośląska Akademia Samorządu – oferent zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:

1) organizację wojewódzkiego konkursu dotyczącego samorządu terytorialnego, który wyłoni finalistów „Dolnośląskiej Akademii Samorządu”;

2) dofinansowanie najlepszych inicjatyw młodzieżowych wraz z zapewnieniem pełnego wsparcia dla młodzieży przy realizacji projektów;

3) przeprowadzenia szkoleń dla uczestników z zakresu samorządu terytorialnego;

4) organizację konferencji dla finalistów konkursu, którzy otrzymają certyfikat ukończenia „Dolnośląskiej Akademii Samorządu”.

Oferty należy składać do 20 lutego 2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Marszałka
50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
pok. nr 1008
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Młody Dolny Śląsk”
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Reklama