Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 30.01.2019 do 20.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Osoba do kontaktu: Rafał Pilch, tel. +48 888 784 127.
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląskie Małe Granty.

Cel konkursu
1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez:
a) wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców,
b) umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
c) aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.
Uwagi:
Oferent musi wykazać wkład finansowy w realizację zadania. Wkład osobowy nie stanowi wkładu finansowego.
Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do zadania publicznego – należy jedynie szczegółowo opisać wkład rzeczowy do projektu, zasady i sposób jego wykorzystania.

Oferty należy składać do 20 lutego 2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Marszałka
50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
pok. nr 1008
z dopiskiem na kopercie „Dolnośląskie Małe Granty - konkurs”
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Reklama