Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs mikrograntów: Śląskie Lokalnie 2018-2019. Edycja II

Reklama
Nabór od 30.01.2019 do 24.02.2019 23:59
Instytut Pracy i Edukacji - Biuro Projektu FIO Śląskie Lokalnie
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 500 do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Fundacja Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy zapraszają do składania wniosków w I naborze konkursu mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację tych celów.

Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj. Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych

4. Wzmocnienie potencjału III Sektora.​

W konkursie bedą mogą wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

1. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł​

2. Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.​

3. Samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

Każdy z wymienionych podmiotów może starać się o grant w wysokości od 500 do 5000 zł. Proszę pamiętać o konieczności zapewnienia wkładu własnego osobowego w wysokości min. 10% wnioskowanej dotacji. W ramach I naboru alokacja wynosi 250.000,00 zł.

Nie należy składać wniosku w formie papierowej! Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym umowa i sprawozdanie, będą udostępnianie w systemie Witkac.

Rozliczanie projektu będzie następowało poprzez ekspercką analizę umówionych rezultatów oraz złożenie oświadczenia, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą, a wydatki poniesione w okresie projektu są zgodne z kosztorysem załączonym do umowy grantowej. AKTUALIZACJA - do sprawozdania należy dołączyć ewidencję wydatków (zestawienie faktur i rachunków) dotyczących kosztów poniesionych w projekcie.

Reklama