Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami

Reklama
Nabór od 30.01.2019 do 26.02.2019 23:59
Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wydział Środowiska i Rolnictwa
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 1. Rodzaj zadania:- Działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działań - 10 000 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Minimalny wkład własny finansowy i osobowy organizacji łącznie wynosi 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.
  2. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Oferta składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą serwisu „WITKAC”. Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie Poświadczenie Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku.
  4. Do PZO należy dołączyć w wersji papierowej pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
  5. Na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.
  6. Złożone oferty w inny sposób niż za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków lub złożenie PZO po terminie, spowoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych.
  7. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć załącznik określony w pkt 3.4 do każdego PZO osobno.
  8. Oferty podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w zakresie:
   1. brakujących podpisów pod PZO, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   2. złożenia podpisu pod załącznikami do PZO przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
   4. dostarczenia wersji papierowej pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.
  9. Oceny formalnej oferty dokonuje pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialnego za organizację konkursu poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  10. Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego według trybu określonego w § 14 Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przyjętego uchwałą Nr III/18/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, poprzez wypełnienie Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  11. Przewodniczący Komisji wyniki prac Komisji przedstawia Zarządowi, który rozpatrzy oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  12. Decyzja Zarządu jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.
  13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  14. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:
   1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
   3. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
   4. działalność polityczną lub religijną,
   5. zakup napojów alkoholowych,
   6. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
   7. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
   8. koszty kar i grzywien,
   9. koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym).
  15. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
  16. Zarząd Powiatu Słupskiego po przyznaniu dotacji może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania winny rozpocząć się nie wcześniej niż przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego i zakończyć się nie później niż do 30.11.2019 r. Wydatki ze środków dotacji nie mogą być poniesione przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego.
  2. Zadania powinny być zrealizowane w taki sposób, aby podmiotami działań byli mieszkańcy, co najmniej dwóch gmin Powiatu Słupskiego.
  3. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Powiatu Słupskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza Powiatem Słupskim. Ofercie należy wówczas uzasadnić wybór innego miejsca.
  4. Oferent realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w wersji elektronicznej za pomocą serwisu „WITKAC” oraz dostarczenia lub przesłania do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 podpisanego przez osoby uprawnione Potwierdzenia Złożenia Sprawozdania (wydruk z pliku PDF w serwisie „WITKAC”) w terminie określonym w umowie.
 5. Termin składania ofert.
  1. Oferty będą przyjmowane od 29 stycznia 2019 r. do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 23.59.
  2. Wydruk PZO podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta należy przesłać lub dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Starostwa najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po złożeniu oferty przez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, do godz. 15.30 (decyduje data nadania).
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
  1. Pracownik wydziału Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialnego za organizację konkursu dokonuje weryfikacji formalnej oferty w oparciu o następujące kryteria:
   1. złożenie oferty przez elektroniczny system naboru wniosków aplikacyjnych,
   2. dostarczenie Poświadczenia Złożenia Oferty w terminie,
   3. poświadczenie Złożenia Oferty przez upoważnione osoby,
   4. złożenie oferty przez organizację działającą w zakresie zadań objętych konkursem,
   5. oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
   6. załączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
   7. Załączenie kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. Oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa.
  3. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o następujące kryteria:
   1. oferta zgodna z ogłoszonym konkursem;
   2. oferta ma wymiar powiatowy, tj. podmiotami działań są mieszkańcy co najmniej dwóch gmin powiatu słupskiego;
   3. uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, opis zadania;
   4. opis beneficjentów zadania (liczebność, wiek, zdefiniowanie ich potrzeb, sposób rekrutacji);
   5. opis realizacji zadania (prawidłowy dobór działań do potrzeb odbiorców, wymiar powiatowy, skala działań);
   6. efekty i rezultaty zadania (mierzalne i niemierzalne);
   7. spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania;
   8. realność kosztów;
   9. wysokość wkładu własnego;
   10. kwalifikacje i doświadczenie (zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego, dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju).
  4. W przypadku gdy oferta nie spełnia kryterium określonego w punkcie 6.3.1. lub 6.3.2 opiniuje tę ofertę negatywnie
  5. Komisja ma prawo opiniować negatywnie oferty, które nie uzyskały minimum 60 punktów podczas oceny merytorycznej.
  6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Słupskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  7. Zlecający zadanie rozpatrzy ofertę w terminie do 21 dni od terminu składania ofert wymienionego w pkt. 5.1.
  8. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.powiat.slupsk.pl.
 7. Zrealizowane przez Powiat Słupski zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:
  1. w 2018 roku: działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami – „Przyjaciele zwierząt - edycja 2018” – 8 560 zł.
  2. w 2017 roku: działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami – „Przyjaciele zwierząt - edycja 2017” – 10 000 zł.
 8. Informacji udziela: Anna Czupajło, podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, pokój 316, tel. 59 8418 534.
 9. Od decyzji Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 10. Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
Reklama