Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 roku

Reklama
Nabór od 28.01.2019 do 18.02.2019 23:59
Urząd Miejski w Łomży - Centrum Współdziałania Społecznego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert w spr. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 r.

RODZAJ ZADAŃ

 1. wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych (w tym m. in.: podnoszenie poziomu wiedzy, profesjonalizacja realizacji zadań publicznych, podnoszenie standardu usług organizacji pozarządowych),
 2. promocja i wspieranie rozwoju wolontariatu,
 3. prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 4. prowadzenie Centrum Wolontariatu,
 5. edukacja ekonomiczna i konsumencka,
 6. wsparcie ekonomii społecznej poprzez: szkolenia, konkursy, wydarzenia (np. Targi Ekonomii Społecznej),
 7. przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego (m.in.: szkolenia stanowiskowe, szkolenia z zakresu ekonomii społecznej).

Zadania mogą być wykonywane w różnych formach, a w szczególności poprzez:

 1. organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, forów, seminariów, panelu ekspertów dla szerokiego grona organizacji pozarządowych działających w Mieście Łomża; przedsięwzięcia mają pełnić rolę edukacyjną i aktywizującą środowisko organizacji pozarządowych w Mieście Łomża,
 2. organizację szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, a także forów, zjazdów mających na celu edukację społeczną i popularyzację idei wolontariatu wśród mieszkańców Łomży; organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających wolontariat,
 3. doradztwo – w tym prawne i księgowe, w zakresie zakładania organizacji, prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
 4. doradztwo na temat pozyskiwania środków ze źródeł publicznych i prywatnych,
 5. pomoc w przygotowywaniu projektów,
 6. gromadzenie informacji i informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy, pomoc w znalezieniu partnerów,
 7. organizację kampanii, szkoleń, akcji promocyjnych i edukacyjnych, doradztwa dla mieszkańców Łomży dotyczących zagadnień z zakresu edukacji ekonomicznej i konsumenckiej.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie wspierania zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz. 450).
 2. Jeden podmiot może w konkursie złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży.
 4. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 85% kosztów finansowych realizacji całości zadania.
 5. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić co najmniej 10% wartości zadania.
 6. Wkład własny może zostać wniesiony w całości ze środków finansowych lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego, w proporcjach wymienionych w pkt. 1.
 7. Wkład finansowy – środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, w tym: wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych, w szczególności dotacje z budżetu państwa lub budżetu innej niż Miasto Łomża jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych (o ile nie zachodzi podwójne finansowanie).
 8. Wkład niefinansowy – polega na wniesieniu przez organizację pozarządową wkładu osobowego – nieodpłatnej dobrowolnej pracy, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.
 9. Dwa podmioty lub więcej mogą złożyć ofertę wspólną; oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
 10. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej może być wykorzystana w szczególności na:
  1. wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,
  2. wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.),
  3. koszty obsługi technicznej,
  4. koszty wydawnicze,
  5. nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
  6. zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport.
 11. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
 12. Dofinansowanie z dotacji kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych obejmujących: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie może przekroczyć 15 % kosztów całkowitych jego realizacji.
 13. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej nie może być wykorzystana na:
  1. koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,
  2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
  5. prace budowlane w tym budowę nowych obiektów budowlanych,
  6. zakup obiektów budowlanych,
  7. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
  8. działalność gospodarczą i polityczną.
 14. Oferent zobowiązany jest do podania w dziale IV, pkt. 5 dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika).

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.
 2. Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:
 3. być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,
 4. być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości, umiejętności, uczestników po zakończeniu realizacji zadania,
 5. powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
 6. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Prezydenta Miasta Łomży.
 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 8. dostarczenia na wezwanie Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 9. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

SKŁADANIE OFERT

 1. Ofertę należy złożyć poprzez serwis witkac.pl.
 2. Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 3. Termin złożenia ofert: elektronicznie w systemie witkac.pl: do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 23.59.59.
 4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 22 lutego 2019 r. do godz. 15.30) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego). Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.
 5. Wymagane załączniki w formie skanów można dołączyć do składanej oferty poprzez serwis witkac.pl lub w formie papierowej (kserokopie, skany dokumentów) wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.

Wymagane załączniki to w szczególności:

 1. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wyciąg/odpis z innego rejestru lub ewidencji wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osób reprezentujących oferenta (np. pełnomocnictwo, uchwała),
 2. w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowa partnerska, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie,
 3. w przypadku oferty wspólnej: umowa zawarta miedzy podmiotami, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Łomży,
 4. w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut,
 5. inne dokumenty, np. szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta; terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny),
 6. oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych: uchwała o zmianie statutu wraz z pierwszą stroną wniosku o zmianę danych w KRS.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzona datą i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do oceny merytorycznej złożonych ofert zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Łomży komisja konkursowa.
 3. W skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomży oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie; zgłoszeń przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy dokonywać pisemnie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży. ul. Farna 1, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ngo@um.lomza.pl podając e-mail osoby zgłaszanej.
 4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawartych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert z proponowaną kwotą dotacji i przedstawia go Prezydentowi Miasta Łomży w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu dostarczenia potwierdzeń złożenia ofert, tj. do dnia 22 marca 2019 r.

WYBÓR OFERT

 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomży w formie Zarządzenia.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
 3. Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia złożenia aktualizacji: w ciągu
  30 dni od dnia uzyskania informacji o konieczności zaktualizowania oferty w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.
 5. Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji; w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej; oświadczenie powinno być skierowane do Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży i zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
 6. Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają do organizatora konkursu (Urzędu Miejskiego w Łomży) – następujące informacje:
 7. dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. podanie imienia i nazwiska osoby/osób, nr PESEL,
 8. dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. podanie: imienia i nazwiska osoby oraz numeru telefonu kontaktowego,
 9. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
 10. nr rachunku bankowego.
  PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU
 11. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.lomza.pl,
 • w serwisie witkac.pl.
Reklama