Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty konkurs ofert - turystyka i kultura

Reklama
Nabór od 25.01.2019 do 14.02.2019 15:00
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 315 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2019 r.

Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Reklama