Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja spartakiady seniorów i seniorek

Reklama
Nabór od 24.01.2019 do 15.02.2019 15:00
Urząd Miejski w Słupsku - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Miasta Słupska ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r poz 450, poz. 650, p z. 723, poz. 1365) na wspieranie wykonania w 2019 r. zadania publicznego dotyczącego organizacji spartakiady seniorów i seniorek zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i innych organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl do 15 lutego 2019 r., do godz. 15.00. Wersję papierową oferty lub „Potwierdzenie złożenia oferty” z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w statucie, krs należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem
oferenta z adnotacją „Konkurs ofert 2019” do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r., do godz. 17.00.

Alternatywnym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie oferty w wersji papierowej i złożenie wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (lub przesłanie pocztą) lub wypełnienie wersji edytowalnej i przesłanie za pomocą ePUAP.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie konkursowe
  2. Załącznik nr 1 - karta oceny formalnej
  3. Załącznik nr 2 - karta oceny merytorycznej
Reklama