Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

DOZ Maraton Łódź – R - realizacja w terminie marzec – czerwiec 2019 r

Reklama
Nabór od 24.01.2019 do 14.02.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 98% dofinansowania
Dotacje do 450 tys. PLN
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 2 - „DOZ Maraton Łódź”- R, w terminie marzec - czerwiec 2019 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł

 1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu w Łodzi biegu maratońskiego, jak również biegów towarzyszących – biegu na dystansie 10 km, biegu sztafetowego oraz biegów dla dzieci.
 2. Trasa maratonu powinna przebiegać w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz powinna posiadać atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98 % całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2 % finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 4. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 5. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 6. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
 8. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
 9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
  1. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej oraz technicznej;
  2. zakup, wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
  3. koszty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na potrzeby przeprowadzenia biegów;
  4. zakup napojów i wody dla uczestników imprezy;
  5. koszty ochrony wynajętej w celu zabezpieczenia imprezy;
  6. zakup pucharów i medali dla uczestników imprezy;
 10. Łączna frekwencja w biegu maratońskim oraz biegach towarzyszących powinna wynosić minimum 4.000 osób.
 11. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 12. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870).
 13. Impreza powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający udział w niej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 14. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 17. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.
Reklama