Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo

Reklama
Nabór od 24.01.2019 do 14.02.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Kobiety
Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo - realizacja w terminie luty-grudzień 2019 r.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 1 - „Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo”, realizacja w terminie luty – grudzień 2019 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 10.000 zł

 1. Zadanie polega na organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo – mieszkanek Miasta Łodzi, w terminie od 1 lutego 2019 r.do 15 grudnia 2019 r.
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystanyw trakcie realizacji zadania).
 3. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 4. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 5. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w zadaniu.
 6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
 7. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
 8. Zajęcia sportowe w ramach przedkładanego w ofercie projektu muszą odbywać się przez okres minimum 3 miesięcy, a grupa nie może liczyć mniej niż 10 osób.
 9. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie muszą być prowadzone w wymiarze minimum 1 raz w tygodniu.
 10. Miejsce organizacji zajęć – baza sportowa (własna, dzierżawiona bądź wynajęta), musi być zlokalizowana na terenie Miasta Łodzi i przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych.
 11. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2018 r. poz. 1236 i 1669).
 12. W kosztorysach dotyczących wnioskowanej dotacji mogą być uwzględniane przede wszystkim następujące koszty:
  1) wynajem obiektu;
  2) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – sprzęt musi zostać zakupiony w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł;
  3) płace osób prowadzących zajęcia sportowe;
  4) koszty ubezpieczenia NW i OC dla osób uczestniczących w zajęciach.
 13. Oceniana będzie atrakcyjność programowa ofert i ich dostosowanie do potrzeb osób uczestniczących w zadaniu.
 14. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta Łodzi.
 15. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, która w szczególności winna zawierać imiona i nazwiska uczestników, listy obecności oraz tematy zajęć. Dane muszą być uzyskane za zgodą uczestników zajęć.
 16. Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 17. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.o sporcie.
 18. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 19. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 20. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 21. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
Reklama