Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadania publicznego w obszarze kultury

Reklama
Nabór od 23.01.2019 do 13.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w dniu 22 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2019 roku przeznaczona została kwota w wysokości 110.000 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać do dnia 13 lutego 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Reklama