Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 23.01.2019 do 31.10.2019 15:00
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 28 tys. PLN
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 2. Priorytetowe zadanie publiczne z Ełckiego Programu Współpracy `2019: Sportowa Marka Miasta Ełku.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 100 000 zł.
 4. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone.
 5. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 6. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 7. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.
 8. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do wyczerpania środków, nie później niż do 31 października 2019 r.
 9. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;
 10. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 11. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Warunki realizacji zadania:

 1. do udziału w konkursie mogą przystąpić kluby sportowe, którym mają pomysł na kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez jak najszersze oddziaływanie promocyjne w zakresie wyników osiąganych przez zawodników klubu, promocję wizerunku miasta Ełku oraz plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładającego osiągnięcie określonych wyników sportowych.
 2. przy realizacji zleconych zadań samorządu miasta Ełku wymagany jest wkład własny nie mniejszy niż 20% kosztów całkowitych zadania, w tym min. 5% wkładu finansowego;
 3. w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 4. w ofercie obowiązkowo należy podać informacje o wkładzie rzeczowym oferenta;
 5. oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;
 6. z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;

Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołacza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).
 2. nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).

Składanie ofert:

 1. ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w ogłoszeniu terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Ełku (BOP0, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
 2. faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".
Reklama