Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Starogardzkiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Reklama
Nabór od 22.01.2019 do 18.02.2019 15:30
Gmina Miejska Starogard Gdański - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży
Łączny budżet 42 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 42 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 22 stycznia 2019 ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
 • Forma i podstawa prawna konkursu:

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

· Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę
42 000,- zł.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

1. prowadzenie Starogardzkiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 42 000,- zł.

· Termin realizacji zadania:

od 25 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

· Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2018r.:

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie wynosiła 42 000 zł

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

· Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu:

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 881200480, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

· Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

· Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 18 lutego 2019 r. godz. 15.30.

· Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej do dnia 20 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

· W przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

· Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta,
 2. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem,
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

· Termin oceny formalnej i merytorycznej:

do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

· Warunki rozpatrzenia ofert:

oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

· Warunki realizacji zadania:

Przedmiotem zadania jest prowadzenie Starogardzkiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Zadanie przewiduje następujące elementy:

 1. prowadzenie dyżurów dla organizacji pozarządowych w ilości minimum 2 dyżury x 3 godziny tygodniowo w okresie od 25 lutego do 20 grudnia 2019 r.; osoba prowadząca dyżur powinna posiadać wiedzę na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, znajomość lokalnego środowiska NGO oraz doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej,
 2. prowadzenie wsparcia księgowego dla NGO,
 3. organizacja międzysektorowego forum z udziałem organizacji pozarządowych i samorządu,
 4. udostępnienie zainteresowanym organizacjom pozarządowym pomieszczeń SCOP,
 5. prowadzenie działań promocyjnych SCOP wśród lokalnych organizacji i mieszkańców miasta, w tym strony internetowej SCOP lub współtworzenie zakładki NG na stronie www.starogard.pl,

· Finansowanie zadania:

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2018 r.:

a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

c) koszty publikacji i promocji,

d) koszty wkładu osobowego,

e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

 1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.
 2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych można ponosić od dnia podpisania umowy
 3. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).
 4. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:
 5. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje pozarządowe może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.
 6. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.
 7. Przez wkład finansowy należy rozumieć:
 • środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych np.: ministerstwa, starostwa, itp.),

 • pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

 1. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

 1. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl oraz w wersji papierowej, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.
 2. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.
Reklama