Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 07.02.2019 15:30
Gmina Miejska Starogard Gdański - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Łączny budżet 41,24 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 41,24 tys. PLN
Rodzina
Prezydenta Miasta Starogard Gdański ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka na 2019 r.
 1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizacje w formie wsparcia:

Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę 41.240,00 zł. Szczegółowy podział zadań publicznych przedstawiony w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 1. Starogardzkie Dni Rodzin – organizacja wydarzenia integracji międzypokoleniowej - 10.000,00 zł,

 2. Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) – 5.000 zł,

 3. „Szkoła dla Rodziców” - pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców – 16.000,00 zł,

 4. prowadzenie poradnictwa dla rodziców i przyszłych rodziców oraz ich edukacja, mająca na celu wzmocnienie i poprawę kompetencji opiekuńczych i wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą oraz edukacja rodziców na rzecz wychowania bez przemocy – 10.240,00 zł.

 5. Termin realizacji zadania w 2019 r.: 18 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 6. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2018 r.: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka wynosiła 41.000 zł.

 7. Starogardzkie Dni Rodzin – organizacja wydarzenia integracji międzypokoleniowej – 10.000,00 zł,

 8. edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) – 10.000,00 zł,

 9. „Szkoła dla Rodziców” - pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców – 16.000,00 zł,

 10. prowadzenie poradnictwa dla rodziców i przyszłych rodziców oraz ich edukacja, mająca na celu wzmocnienie i poprawę kompetencji opiekuńczych i wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą oraz edukacja rodziców na rzecz wychowania bez przemocy – 5.000,00 zł.

 11. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Anna Kochanowska – tel. 585306091, anna.kochanowska@um.starogard.pl

 12. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu, na którą zostało złożone potwierdzenie/oferta.

 13. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 7 lutego 2019 r., godz. 15:30.

 14. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl lub w wersji papierowej do dnia
  **12 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6.

 15. W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

 16. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-9 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

 17. Załączniki do składanej oferty:

 18. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

 19. Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.

 20. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

 21. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 22. Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Finansowanie zadania.

 2. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

 3. W ramach kosztów zadanie sfinansować można jedynie działania niezbędne, w celu jego realizacji.
  W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

 4. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od dnia
  18 lutego 2019 r.

 5. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 6. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2019 r.:

a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

c) koszty publikacji i promocji,

d) koszty wkładu osobowego,

e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

 1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a) wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

b) pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

c) refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

e) działalność gospodarczą,

f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

g) udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

h) premie, stypendia, nagrody finansowe.

 1. Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

 2. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

 3. Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

 • środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp.)

 • pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

 1. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

 1. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

 2. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, **o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

Reklama