Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 07.02.2019 15:30
Gmina Miejska Starogard Gdański - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. do 60 tys. PLN
Prezydenta Miasta Starogard Gdański ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok.

W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

  • pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

  • środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp.)

  • środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

h) premie, stypendia, nagrody finansowe.

g) udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e) działalność gospodarczą,

d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

c) refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

b) pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

a) wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.

d) koszty wkładu osobowego,

c) koszty publikacji i promocji,

b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2019 r.:

Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od dnia
18 lutego 2019 r.

W ramach kosztów zadanie sfinansować można jedynie działania niezbędne, w celu jego realizacji.
W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

Finansowanie zadania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.

W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

Załączniki do składanej oferty:

Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-9 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl lub w wersji papierowej do dnia
**12 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 7 lutego 2019 r., godz. 15:30.

Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu, na którą zostało złożone potwierdzenie/oferta.

Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Anna Kochanowska – tel. 585306091, anna.kochanowska@um.starogard.pl

prowadzenie Klubu Abstynenta – 40.000,00 zł.

prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł,

promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 15.000,00 zł,

Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia
w 2018 r.: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła 65.000 zł.

Termin realizacji zadania w 2019 r.: 18 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

prowadzenie Klubu Abstynenta – 40.000,00 zł.

prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w szkołach nauki jazdy i szkołach ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł,

promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 10.000,00 zł,

Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę 60.000,00 zł. **Szczegółowy podział zadań publicznych przedstawiony w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizacje w formie wsparcia:

Reklama