Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 11.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie nr 1 –Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:

  1. podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,

  2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku wynosi ogółem – 95 000 PLN.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – edukacja, zadanie nr …” oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057):

1). w sekretariacie Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 25, (godz. 7.30 – 15.30),

2). Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13, (godz. 7.30 – 15.30),

3). lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce.

Ofertę należy złożyć do dnia 11 lutego 2019 roku.

UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego).

Reklama