Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu polityki społecznej

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 07.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 590 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Rodzina, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu polityki społecznej.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych w roku 2019

Katalog zadań

z zakresu pomocy społecznej:

Zadanie 1.

Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia - w kwocie 70 000 PLN,

Zadanie 2.

Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych-w kwocie 70 000 PLN,

Zadanie 3.

Łagodzenie skutków ubóstwa i wsparcie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie działalności m.in. banków żywności, schronisk dla bezdomnych, noclegowni itp. - w kwocie 40 000 PLN .

Zadanie 4.

Realizacja działań na rzecz ochrony interesów konsumenckich między innymi poprzez organizację warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych i innych– w kwocie 50 000 PLN,

Zadanie 5.

Realizacja zajęć psychologiczno-terapeutycznych wspierających rodziców/opiekunów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej realizowanych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej- w kwocie 50 000 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2019 na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 280 000,00 PLN .

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Zadanie 1.

Wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu- w kwocie 40 000 PLN,

Zadanie 2.

Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i informacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - w kwocie 40 000 PLN,

Zadanie 3.

Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach wsparcia - w kwocie 30 000 PLN,

Zadanie 4.

Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych- w kwocie 30 000 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2019 na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 140 000 PLN

z zakresu przeciwdziałania przemocy

Zadanie 1.

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej– kwota 40 000 PLN,

Zadanie 2.

Realizacja programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie-dorosłych i dzieci – kwota 40 000 PLN,

Zadanie 3.

Wspieranie działalności ośrodków interwencji kryzysowej, punktów informacyjno-konsultacyjnych, ośrodków wsparcia – kwota 20 000 PLN

Łączna kwota dotacji w roku 2019 na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania przemocy w ramach konkursu ofert wynosi 100 000,00 PLN

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zadanie

Zmniejszenie zjawiska wykluczania społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych- kwota 70 000 PLN

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2019 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego .

Reklama