Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Ekologia i ochrona zwierząt 2019

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 31.10.2019 15:00
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 6 tys. PLN
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.
 1. Rodzaj zadania publicznego (wybrany jeden zakres z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie): Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 2. Priorytetowe zadania publiczne z Ełckiego Programu Współpracy `2019:
 3. edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez organizację różnorodnych i aktywnych form propagowania aktywnej ochrony środowiska i poznania walorów środowiska naturalnego, form energooszczędności, budownictwa zero-emisyjnego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza;
 4. wspieranie adopcji zwierząt, edukacja w zakresie utrzymania domowych zwierząt, propagowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i ich ochrony.
 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z powyższego zakresu: 10 000 zł.
 6. Środki publiczne na realizację zadań w konkursie mogą być zwiększone.
 7. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 8. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 9. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.
 10. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do wyczerpania środków, nie później niż do 31 października 2019 r.
 11. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty;
 12. Termin wyboru ofert do realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 13. Termin realizacji zadania: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Warunki realizacji zadania:

 1. przy realizacji zleconych zadań samorządu miasta Ełku wymagany jest wkład własny rzeczowy i/lub osobowy nie mniejszy niż 20% kosztów całkowitych zadania.
 2. w ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 3. w ofercie obowiązkowo należy podać informacje o wkładzie rzeczowym oferenta;
 4. oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku;
 5. z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Załączniki do składanej oferty:

 1. w przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie Witkac.pl).
 2. nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie Witkac.pl).

Składanie ofert:

 1. ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, w obowiązującym w ogłoszeniu terminie, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Ełku (BOP), ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
 2. faktycznym terminem złożenia oferty jest termin wpłynięcia do Urzędu "potwierdzenia złożenia oferty".
Reklama