Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 11.02.2019 15:29
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Organizacyjny i Kadr
Łączny budżet 1,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023.
 1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm_._) prowadzenia czterech Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, obejmujących działaniem następujące subregiony:

 • Subregion Kaliski z siedzibą w Kaliszu,

 • Subregion Koniński z siedzibą w Koninie,

 • Subregion Leszczyński z siedzibą w Lesznie,

 • Subregion Pilski z siedzibą w Pile.

II. Opis zadania:

1. Rodzaj zadania

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych,

 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych,

 • wzmacnianie rozwoju III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez wzmocnienie jakości działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego w Wielkopolsce.

2. Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne, w dziale 750, rozdział 75095, § 2360

W 2018 roku wydatkowano na to zadanie

282 345 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2019 r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2020 r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2021r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2022r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2023r.

280 000 zł

Pula środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie jednego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych do końca 2019 r. wynosi maksymalnie dla:

Subregionu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu - 70.000,00 zł

Subregionu Konińskiego z siedzibą w Koninie – 70.000,00 zł

Subregionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie – 70.000,00 zł

Subregionu Pilskiego z siedzibą w Pile – 70.000,00 zł.

W 2020, 2021, 2022, 2023 roku na prowadzenie każdego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w danym subregionie przeznaczone są środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł na każdy rok.

Opis zadania:

Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, dalej CIWIS, mają wspierać organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej oraz organizować konsultacje dokumentów dot. organizacji pozarządowych.

CIWIS mają podejmować zadania w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego
oraz wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadaniem CIWIS jest promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrów aktywności lokalnej
i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Katalog zadań związanych z prowadzeniem CIWIS powinien w szczególności zawierać:

1/ pakiet „łatwy start” w ramach inkubatora dla organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie przestrzeni biurowej, pomocy przy zakładaniu i rejestracji organizacji oraz udostępnianie adresu przy rejestracji,

2/ w zakresie infrastruktury

 • udostępnianie wyposażonej przestrzeni szkoleniowej, biurowej,

 • udostępnianie zaplecza socjalnego i sanitarnego,

 • udostępnianie przestrzeni dla działań integrujących i aktywizujących społeczność lokalną i regionalną

3/ wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji merytorycznych (np. prawnych, księgowych), organizowanie szkoleń i doradztwa, organizowanie wsparcia dla lokalnych liderów,

4/ stwarzanie przestrzeni do współpracy i rozwoju

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania spotkań z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

 • organizowanie spotkań tematycznych dla organizacji pozarządowych działających w danym subregionie,

 • prowadzenie bazy organizacji pozarządowych, które maja siedzibę w subregionie,

 • gromadzenie i udostępnianie informacji dot. sektora pozarządowego,

 • integracja środowisk lokalnych,

5/ upowszechnianie wiedzy o Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

6/ udział w redagowaniu portalu www.wielkopolskiewici.pl,

7/ wspieranie procesu konsultacji wieloletniego i rocznego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,

8/ wspieranie innych inicjatyw informacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Każde z w/w zadań powinno być, w miarę możliwości, udokumentowane (np. listą obecności, potwierdzeniem użyczenia sali, sprzętu).

Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 marca 2019 roku a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

Reklama