Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 11.02.2019 15:29
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Organizacyjny i Kadr
Łączny budżet 1,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023.
 1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm_._) prowadzenia czterech Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, obejmujących działaniem następujące subregiony:

 • Subregion Kaliski z siedzibą w Kaliszu,

 • Subregion Koniński z siedzibą w Koninie,

 • Subregion Leszczyński z siedzibą w Lesznie,

 • Subregion Pilski z siedzibą w Pile.

II. Opis zadania:

1. Rodzaj zadania

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych,

 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych,

 • wzmacnianie rozwoju III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez wzmocnienie jakości działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego w Wielkopolsce.

2. Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023

Środki finansowe na realizację ww. otwartego konkursu ofert zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne, w dziale 750, rozdział 75095, § 2360

W 2018 roku wydatkowano na to zadanie

282 345 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2019 r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2020 r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2021r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2022r.

280 000 zł

Planowane wydatki na realizację zadań w 2023r.

280 000 zł

Pula środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie jednego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych do końca 2019 r. wynosi maksymalnie dla:

Subregionu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu - 70.000,00 zł

Subregionu Konińskiego z siedzibą w Koninie – 70.000,00 zł

Subregionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie – 70.000,00 zł

Subregionu Pilskiego z siedzibą w Pile – 70.000,00 zł.

W 2020, 2021, 2022, 2023 roku na prowadzenie każdego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w danym subregionie przeznaczone są środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł na każdy rok.

Opis zadania:

Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, dalej CIWIS, mają wspierać organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego a także grupy inicjatywne podejmujące kroki do utworzenia organizacji pozarządowej oraz organizować konsultacje dokumentów dot. organizacji pozarządowych.

CIWIS mają podejmować zadania w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego
oraz wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadaniem CIWIS jest promowanie i animowanie współpracy organizacji pozarządowych
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, pełnienie roli centrów aktywności lokalnej
i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Poprzez swoją działalność mają przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Katalog zadań związanych z prowadzeniem CIWIS powinien w szczególności zawierać:

1/ pakiet „łatwy start” w ramach inkubatora dla organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie przestrzeni biurowej, pomocy przy zakładaniu i rejestracji organizacji oraz udostępnianie adresu przy rejestracji,

2/ w zakresie infrastruktury

 • udostępnianie wyposażonej przestrzeni szkoleniowej, biurowej,

 • udostępnianie zaplecza socjalnego i sanitarnego,

 • udostępnianie przestrzeni dla działań integrujących i aktywizujących społeczność lokalną i regionalną

3/ wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji merytorycznych (np. prawnych, księgowych), organizowanie szkoleń i doradztwa, organizowanie wsparcia dla lokalnych liderów,

4/ stwarzanie przestrzeni do współpracy i rozwoju

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania spotkań z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

 • organizowanie spotkań tematycznych dla organizacji pozarządowych działających w danym subregionie,

 • prowadzenie bazy organizacji pozarządowych, które maja siedzibę w subregionie,

 • gromadzenie i udostępnianie informacji dot. sektora pozarządowego,

 • integracja środowisk lokalnych,

5/ upowszechnianie wiedzy o Samorządzie Województwa Wielkopolskiego

6/ udział w redagowaniu portalu www.wielkopolskiewici.pl,

7/ wspieranie procesu konsultacji wieloletniego i rocznego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,

8/ wspieranie innych inicjatyw informacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Każde z w/w zadań powinno być, w miarę możliwości, udokumentowane (np. listą obecności, potwierdzeniem użyczenia sali, sprzętu).

Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 marca 2019 roku a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

Reklama