Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Trwa VII Konkurs Grantowy "Razem Możemy Więcej"

Reklama
Nabór od 17.01.2019 do 31.01.2019 23:59
DOZ Fundacja dbam o z drowie
Kontakt z koordynatorem konkursu Zbigniewem Szewczykiem, e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl, tel. 42 200 75 50.
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
DOZ Fundacja dbam o zdrowie zaprasza organizacje do udziału w VII Edycji Konkursu Grantowego Razem Możemy Więcej 2019 r. Głównym celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów w działalności związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej.

Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz podmioty rynku ochrony zdrowia, które chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska farmaceutycznego wspierającego działalność charytatywną Fundacji.

Fundacja wspierać będzie projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupywanie leków przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w dostępie do leków w Polsce.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) tj.:

a) organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia,

b) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej, dysponujące stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, zawarcia z Fundacją umowy darowizny Grantu i umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu charytatywnego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” oraz do rozliczenia projektu.

O dofinansowanie ze strony Fundacji nie mogą ubiegać się:

a) osoby fizyczne,

b) jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje,

c) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Prawidłowe wypełnienie i dostarczenie wniosku o grant w wersji papierowej do biura Fundacji w ustalonym terminie składania wniosków, tj. 31.01.2019 r. (decyduje data wpływu do biura Fundacji w Łodzi) oraz przesłanie wersji elektronicznej wypełnionego Wniosku (jako dokumentu programu Word 97-2003 w formacie „doc”) na adres e-mail koordynatora Konkursu w ustalonym terminie składania wniosków.

Reklama