Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 17.01.2019 do 11.02.2019 15:00
Gmina Kisielice - Referat Organizacyjny
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Burmistrz Gminy Kisielice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.
 1. Zasady przyznawania dotacji:
  1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) prowadzące dzielność statutową w zakresie zadań wymienionych w części I, zwanej dalej organizacjami pozarządowymi.
  2. Powyższe zadanie publiczne będzie realizowane w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji i nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej ustawą.
  3. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy stanowi 5%.
  4. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.
  5. Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym świadczeń pieniężnych odbiorców zadania publicznego.
  6. Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy
   i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Krata pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.
  7. W przypadku wnoszenia do projektu wkładu osobowego wartość tej pracy ustalona zostaje:
   1. w przypadku prac pomocniczych, godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 15 zł;
   2. w przypadku prac administracyjnych, godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 25 zł;
   3. w przypadku prac ekspertów i specjalistów, godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 50 zł;
   4. w przypadku prac ekspertów, specjalistów, których stawki godzinowe przekraczają maksymalne stawki za godzinę, oferent musi uzasadnić wysokość wyższej stawki.
  8. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania (np. nieodpłatne udostępnienie Sali, użyczenia boisk sportowych, nieodpłatne usługi świadczone przez sponsorów) jego wycena nie jest obowiązkowa i nie należy jej wykazywać w kalkulacji kosztów oraz w przewidywanych źródłach finansowania zadania wnoszony wkład rzeczowy w realizację zadania, w tym również udział ewentualnych partnerów opisuje się w ofercie i jest on brany pod uwagę przy ocenie merytorycznej oferty.
  9. Przekroczenie, w składanej przez organizację pozarządową ofercie, kwoty środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, określonej w tabeli w części I i stanowiącej maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji, jak również określenie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego
   w ust. 3 będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.
  10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
  11. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Kisielic, po zaopiniowaniu złożonych ofert przez Komisję Konkursową.
  12. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowane w ofertach. W takim przypadku oferentom przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresów rzeczowych zadań lub rezygnacji z ich realizacji poprzez wycofanie ofert.
  13. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  14. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej lub odmowy podpisania przez Burmistrza umowy z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie i w „Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”, zwanym dalej Programem.
  15. Gdy zarezerwowane środki nie zostaną w pełni wyczerpane w niniejszym postępowaniu konkursowym Burmistrz może je przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania zleconego w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  16. Burmistrz może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizację, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.
 2. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być realizowane w terminie określonym w tabeli w części I ogłoszenia.
  2. Zadanie może być realizowane przed rozstrzygnięciem konkursu, nie wcześniej jednak niż od
   1 stycznia 2018 r. Jednakże środki dotacji mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów związanych
   z ich realizacją powstałych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy i ostateczny termin oraz warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
 3. Zlecone zdania każdy wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie
  z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Koszty obsługi zadań mogą wynieść do 20% łącznej kwoty przyznanej dotacji.
 5. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy przelewów).
 6. Zadania powinny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kisielice,
  z uwzględnieniem różnych grup wiekowych.
 7. Dopuszcza się pobieranie wpłat i opłat od uczestników zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatna pożytku publicznego. Podmiot ten jest zobowiązany wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 8. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 11 lutego 2019 r. o godz. 15:00.
 2. Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznego generatora wniosków udostępnionego na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ Stowarzyszenia/współpraca/generator wniosków oraz wersji papierowej, po wydrukowaniu z elektronicznego generatora wniosków i podpisaniu przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Oferent zobowiązany jest również wydrukować i dołączyć do oferty Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu w elektronicznym generatorze wniosków.

Oferty wydrukowane na realizację zadania publicznego należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kisielice ul. Daszyńskiego 5 w terminie do dnia 13 lutego 2019 r., do godz. 12:00. (decyduje data wpływu).

Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę, dopisek na kopercie „Konkurs na zadanie publiczne określony w ogłoszeniu o konkursie na zadanie ….”.

 1. Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć ofertę wspólną. Prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określają zapisy art. 14 ust. 4-5 ustawy.
 3. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola wypełnione
  i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie Krajowym Rejestrem Sądowym

(KRS) lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeśli którykolwiek punkt lub zapis nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu – należy wpisać „nie dotyczy”.

 1. Wypełnienie formularza oferty – tabela „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” – jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku wnioskowania o dotację w wysokości powyżej 10.000 zł.
 2. Do oferty należy załączyć załączniki wynikające ze wzoru oferty wskazanego w ust. 3 oraz załączniki wskazane w opisie warunków realizacji zadań w cz. III ogłoszenia, a ponadto:
 3. aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji (dotyczy tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w KRS i odpis nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów KRS);
 4. statut wnioskodawcy (tylko w przypadku, gdy w opisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji),
  1. Zleceniodawca ma prawo żądać od podmiotu składającego ofertę innych dokumentów potwierdzających do oferty.
  2. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności
   z oryginałem przez osoby upoważnione.
  3. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
Reklama