Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 17.01.2019 do 08.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 195 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wesoła.

 1. Opis zadania:

Cel:

 • wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci oraz młodzieży z terenu dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w szczególności pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym,
 • ograniczenie skali dysfunkcji rodzinnych (m.in. poprzez kontakt ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rzecz wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży);
 • wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,
 • wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, społecznych oraz zainteresowań, wykorzystanie osobistych zasobów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • ograniczenie występowania zachowań ryzykownych młodzieży, a także wzmacnianie zainteresowań młodzieży, jako alternatywy do podejmowania zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem alkoholu,
 • promowanie zdrowego trybu życia.

Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia z terenu dzielnicy Wesoła, a w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych: Wesoła Centrum oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Oczekiwania:

 1. zapewnienie w opiekuńczej placówce wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2021 r. do 30 miejsc dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem adresatów zadania pochodzących z rodzin napotykających trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także innych grup wymagających wsparcia i pomocy w działaniach opiekuńczych i wychowawczych.

2. objęcie dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia ofertą programową placówki wsparcia dziennego,

 1. wspieranie rodzin w procesie wychowawczym i opieki nad dzieckiem,

 2. wspieranie w rozwoju umiejętności społecznych,

 3. promowanie zdrowego stylu życia,

6. ewaluacja programu.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.02.2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama