Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 05.02.2019 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych).
  1. Nazwa zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  2. Cel: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

  3. Działania: Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (z wyłączeniem prowadzenia placówek wsparcia dziennego):

a) realizacja uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego:

• realizacja wybranego programu profilaktycznego,

b) dofinansowanie realizacji programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych:

· realizacja wybranego programu profilaktycznego,

c) dofinansowanie organizacji Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych:

· przeprowadzenie warsztatów i zajęć informacyjno-edukacyjnych,

· przeprowadzenie festiwalu,

· promocja zadania,

d) poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin:

· sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej,

· sesje terapii rodzinnej,

· porady terapeutyczne,

· grupowe sesje edukacyjno-motywacyjne,

· grupy wsparcia,

· superwizje zespołu terapeutycznego,

· warsztaty i treningi

e) wsparcie i pomoc rodzinom dzieci z FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych):

· prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych,

· prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i rehabilitacyjnych,

· interdyscyplinarna diagnoza i specjalistyczna terapia dzieci wykazujących deficyty rozwojowe.

  1. Beneficjenci:

· mieszkańcy miasta Opola dla działań: a), b), c), e),

· osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny, będący mieszkańcami miasta Opola
dla działania d).

Oferty należy składać wraz z kompletem załączników wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 05.02.2019 r. o godz. 15:30.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 24.01.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.30.

Reklama