Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 05.02.2019 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Nazwa zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel 3: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania: Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020

a) profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

· realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

· promowanie i nauka konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie, w tym mediacji,

· organizowanie i prowadzenie warsztatów umiejętności radzenia sobie z agresją,

· organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Beneficjenci:

  • mieszkańcy miasta Opola

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 05.02.2019 r. o godz. 15:30.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 24.01.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.30.

Reklama