Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 07.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 490 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Cel konkursu

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej –przedsięwzięcia i wydarzenia związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, włączeniem społeczno-obywatelskim różnych grup społecznych, w tym niepełnosprawnych/wykluczonych, integracją oraz wyrównywaniem szans różnych środowisk i grup społecznych, w tym m.in. konferencje, konkursy, szkolenia, warsztaty, kampanie społeczne itp.

Zadanie 2.Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, akcje i działania promujące oraz wspierające wolontariat w różnych obszarach życia społecznego, umożliwiające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszące kompetencje wolontariuszy.

III.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

1.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018 r. na realizację zadań z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wynosiła 100 000 zł.

2.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 r. na realizację zadań z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wynosi 490 000 zł.

IV. Forma realizacji zadań

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny oferenta oraz/lub środki finansowe z innych źródeł) w wysokości co najmniej 1% wnioskowanej dotacji.

V. Adresaci konkursu

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem oraz których terenem działania jest Województwo Dolnośląskie.

VI. Termin realizacji zadań

1.        Termin realizacji zadań objętych konkursem ustalony jest od 1.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

2.        Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione i zapłacone do dnia zakończenia zadania, tj. do 31.12.2019 r.

3.        Miejscem realizacji zadania będzie Województwo Dolnośląskie.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty należy składać do 7.02.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do dnia 1.07.2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

 Informacje o kolejnych terminach posiedzeń Komisji Konkursowej oraz wysokości środków finansowych pozostałych do wykorzystania będą dostępne na stronie www.wwzop.dolnyslask.pl w zakładce „Konkursy dla organizacji pozarządowych”.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Reklama