Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zorganizowanie II Balu Seniora

Reklama
Nabór od 16.01.2019 do 05.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Seniorzy
Prezydent Radomia ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej polegającego na zorganizowaniu II Balu Seniora.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Tytuł zadania: Zorganizowanie II Balu Seniora

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku: 80.000 zł

Termin realizacji zadania: luty - marzec 2019 r.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zwane dalej „oferentami”.
 3. Dotację na realizację zadania otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja jest przeznaczona na powierzenie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.
 7. W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do wypełnienia w generatorze wniosków nowej, zaktualizowanej oferty i przesłanie jej elektronicznie oraz wydrukowanie i dostarczenie w formie papierowej.
 8. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia, a oferentem.
 9. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 10. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana tylko jedna oferta.
 11. Dopuszcza się stosowanie nazw własnych zadania (jako dopisek po tytule zadania).
 12. Umowa pomiędzy Gminą Miasta Radomia a oferentem będzie podpisana po zapewnieniu na ten cel finansowania przez Radę Miejską w Radomiu.

II. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Oferent zorganizuje II Bal Seniora w dniach 25-26 lutego 2019 r. dla 425 osób w każdym dniu (łącznie dla 850 osób) w godz. 16.00 – 21.00.
 2. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Radomia w wieku 60+ wskazanych przez Gminę Miasta Radomia w okresie określonym w ogłoszeniu
  z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Gmina Miasta Radomia udostępni nieodpłatnie na realizację zadania halę oraz inne niezbędne pomieszczenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o. przy
  ul. Narutowicza 9 w okresie od 22.02.2019 r. do 27.02.2019 r.
 5. Gmina Miasta Radomia zapewni: salę, ławki i krzesła oraz ich transport.
 6. Oferent winien zapewnić:
 • usługę cateringu w postaci (nie w formie stołu szwedzkiego): 2 dań gorących, 5 rodzajów przekąsek zimnych, napoi zimnych i gorących, 3 rodzajów ciast wraz z obsługą kelnerską, nakrycia stołów i dekoracje, zastawę i sztućce,
 • dekorację sali,
 • parkiet do tańczenia,
 • scenę dla zespołu muzycznego,
 • oprawę muzyczną,
 • nagłośnienie oraz oświetlenie,
 • animatora zabawy/wodzireja,
 • druk zaproszeń.

II Termin i warunki składania ofert:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oferty w generatorze wniosków, która jest dostępna na stronie internetowej www.witkac.pl, przesłanie jej elektronicznie za pomocą generatora oraz wydrukowanie i złożenie jej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 5 lutego 2019 r.
 2. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 3. osobiście w godzinach: 7.30 - 15.30 w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 53, p.182;
 4. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53.

UWAGA!

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Radomiu.

3. Jedna organizacja może złożyć 1 ofertę w ramach zadania.

4. Czytelnie wypełniona oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

5. Oferta powinna być złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu,w zamkniętej kopercie na której powinny znajdować się następujące informacje:

 1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta;
 2. numer konkursu;
 3. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu;
 4. tytuł zadania;
 5. nazwa własna zadania (jeśli została nadana);
 6. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji;
 7. suma kontrolna oferty.

6. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 -j.t.).

Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone „*)” oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

IV. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu:

1) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od daty jego wystawienia odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) w przypadku pozostałych podmiotów - inne dokumenty właściwe dla podmiotu;

3) w przypadku podmiotów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające:

 1. nazwę rejestru (np. Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia);
 2. numer pozycji pod którym podmiot został wpisany;
 3. imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania
  zobowiązań majątkowych;
 4. sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym.

4) w przypadku niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisóo stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych - dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu.

2. Aktualny statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego).

3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowo:

W przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem oferenta konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta wraz z potwierdzeniem o wniesionej opłacie skarbowej.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imienia oferenta/ów.

UWAGA:

 • Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone **„za zgodność z oryginałem na dzień … **” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę) na każdej stronie.
 • Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Radomia.
 2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 3. Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.
 4. Komisja w ramach konkursu ocenia oferty w skali od 1 do 30 punktów.
 5. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Prezydenta Miasta Radomia.
 7. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
 8. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
 9. Prezydent Miasta Radomia może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie – dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
 10. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Reklama